Thời Bát Nhã ☀️🌈

ĐẠO PHẬT

Thời Bát Nhã ☀️🌈

Giai đoạn thứ ba là thời Bát Nhã.

Nếu tính cả thời Hoa Nghiêm, thì đây là thời thứ tư. ✨

Bát Nhã đào thải“, có giống như trường học loại bỏ học sinh hay chăng? Không phải vậy!

Đào thải những phân biệt, chấp trước của chính mình. 💯 

Vì sao? Vì trong sự dạy học của thời Phương Đẳng, quả thật nói rất nhiều kinh, quý vị có rất nhiều phân biệt, chấp trước, sợ quý vị chết cứng trong danh tướng, sợ quý vị chấp chết cứng vào cảnh giới chẳng chịu buông bỏ.

Vì vậy, “Bát Nhã đào thải” đào thải hết thảy phân biệt, vọng tưởng, chấp trước của chính mình. ☀️

Bát Nhã giảng Không, trứ danh nhất là phần Kim Cang Bát Nhã trong bộ kinh Đại Bát Nhã. 🌷

Hiện thời chúng ta đọc kinh Kim Cang tức là đọc một quyển trong bộ Đại Bát Nhã gồm sáu trăm quyển, đặc biệt lấy ra phần này để lưu thông riêng biệt, nhằm đào thải sạch những phàm tình của chúng ta. 🌈

Đây là nói về quá trình tu học, đào thải phàm tình hòng nhập Nhất Thừa. 💥

Do vậy, đến hội Pháp Hoa, 🔴 khai Quyền hiển Thật, nhập tri kiến của Phật, có một quá trình như vậy.   🙏     

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert