Trong kinh Niệm Phật Bát Nhã Tam Muội, Phật Thích Ca nói: 🔔 🔔 🔔

ĐẠO PHẬT

Trong kinh Niệm Phật Bát Nhã Tam Muội, Phật Thích Ca nói: 🔔 🔔 🔔

“Chư Phật đã dùng Phật Nhãn quán sát khắp mười phương, thấy rõ nghiệp lực chúng sanh lành dữ không đồng đều, thấy thân tướng và cảnh giới của chúng sanh xấu tốt có sai biệt. 💯

Nhưng điểm sanh khởi chẳng rời sát na tâm sanh diệt, chỗ hội quy cũng không rời sát na tâm sanh diệt. Muốn hàng phục và chuyển biến cái sát na tâm sanh diệt ấy, thì không có pháp nào hơn là pháp NIỆM PHẬT.” ✅ 

Khi người niệm Phật đã kiên quyết, một lòng trì giữ danh hiệu A Di Đà suốt ngày đêm 6 thời, không buông lơi, không xen tạp, và nếu trì giữ như vậy cho mãi trọn đời, đến giờ phút lâm chung, có chánh niệm giữ được liên tục 10 câu A Di Đà, tâm thần không điên đảo, người ấy sẽ được Phật A Di Đà và các vị Thánh chúng hiện ra trước mặt, tiếp dẫn về cõi Tây phương Cực Lạc. ☀️

Hàng Thánh chúng gồm có Bồ Tát Quán Thế Âm đứng bên trái Phật A Di Đà, tay cầm đài sen lớn, Bồ Tát Đại Thế Chí đứng bên phải Phật A Di Đà, cùng với nhiều vị đại Bồ Tát khác nữa. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert