Trong kinh Niệm Phật Bát Nhã Tam Muội, Phật khuyến tán: 🔊

“Pháp môn niệm Phật là pháp vi diệu thù thắng đệ nhất, mà chư Phật dùng để cứu độ khắp hết thảy chúng sanh. ☀️ Đây thật là môn tu thích đáng khế hợp mọi căn cơ, mà chư Phật dùng để đưa hết thảy muôn loài xa rời nẻo khổ, chứng đắc Niết Bàn…
Read more