Monat: November 2021

ĐẠO PHẬT

3️⃣ Lý có ba loại Bất Thoái ❓❓❓

🔴 Thứ nhất là Vị Bất Thoái, tức là địa vị chẳng bị lui sụt. 1️⃣ Chúng ta thường nói Vị Bất Thoái chính là địa vị Sơ Tín Bồ Tát trong Viên Giáo. Ngài học lớp Một, chẳng bị lùi xuống nữa. Đức Phật bảo chúng ta: Đoạn sạch tám mươi tám phẩm Kiến…
Read more

💎 Phật A Di Ðà ☀️ 🌷

Phật nguyện, Phật tu, Phật tạo thành. 💝  Vì Ngài có Tâm đức lớn nên mới có khả năng tạo ra được nhiều vật báu trang nghiêm khắp cả 4 cõi Tịnh Ðộ, và thu được hết thảy bậc phàm, bậc thánh ở khắp 10 phương, suốt 3 đời, đều khiến cho được đi sinh…
Read more

Chư Phật Hiện Tiền tam-muội 🌈

“Chư Phật Hiện Tiền tam-muội”: Chư Phật là A Di Đà Phật. ☀️ Như đã nói “ức Phật, niệm Phật, hiện tiền, đương lai, tất định kiến Phật” (nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền, tương lai, nhất định thấy Phật). ☀️ Niệm đến khi tâm thanh tịnh, cảm ứng Phật hiện ra trước mặt, quý…
Read more

Pháp môn Niệm Phật Bát Nhã 💥

Có công năng phá trừ 84.000 phiền não, 😇 Hủy diệt 108 ái dục, 😇 Làm nền tảng vững chắc cho 37 phẩm trợ đạo, ☸️ 🔴 Đó là con thuyền Bát Nhã đưa người niệm Phật đến cảnh giới Niết Bàn Tịnh Độ ở trong Tâm của người tu niệm, 💎 Và có diệu…
Read more