Pháp môn Niệm Phật Bát Nhã 💥

ĐẠO PHẬT

Pháp môn Niệm Phật Bát Nhã 💥

công năng phá trừ 84.000 phiền não, 😇

Hủy diệt 108 ái dục, 😇

Làm nền tảng vững chắc cho 37 phẩm trợ đạo, ☸️

🔴 Đó là con thuyền Bát Nhã đưa người niệm Phật đến cảnh giới Niết Bàn Tịnh Độ ở trong Tâm của người tu niệm, 💎

có diệu lực thần thông vượt qua 10 tỷ cõi nước Phật, thẳng tới Tây phương Cực Lạc của đức Phật A Di Đà.  ✅

108 loại ái dục, tính theo sáu căn: 🥵

  • mắt tai mũi lưỡi thân ý,
  • mỗi căn bị trói buộc bởi 6 món phiền não căn bản là tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến,
  • qua 3 thời Quá khứ Hiện Tại Vị Lai, tất cả là 108 loại (6 x 6 x 3 = 108). 🙏
PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert