Chư Phật Hiện Tiền tam-muội 🌈

“Chư Phật Hiện Tiền tam-muội”: Chư Phật là A Di Đà Phật. ☀️ Như đã nói “ức Phật, niệm Phật, hiện tiền, đương lai, tất định kiến Phật” (nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền, tương lai, nhất định thấy Phật). ☀️ Niệm đến khi tâm thanh tịnh, cảm ứng Phật hiện ra trước mặt, quý…
Read more