💎 Phật A Di Ðà ☀️ 🌷

Phật nguyện, Phật tu, Phật tạo thành. 💝  Vì Ngài có Tâm đức lớn nên mới có khả năng tạo ra được nhiều vật báu trang nghiêm khắp cả 4 cõi Tịnh Ðộ, và thu được hết thảy bậc phàm, bậc thánh ở khắp 10 phương, suốt 3 đời, đều khiến cho được đi sinh…
Read more