Monat: Dezember 2021

ĐẠO PHẬT

Có ai chẳng biết nói danh từ Lục Độ? 💋

Có ai chẳng biết nói danh từ Lục Độ? ❓ Ai nấy đều nhớ thật kỹ, nhưng nhớ kỹ có ích gì? Vô dụng! ❗️ Không thể thật sự buông xuống được! ❌ Không chỉ hết thảy các pháp tạp nhạp của thế gian phải buông xuống, mà Phật pháp cũng phải buông xuống. ✅…
Read more

Tu hành thì điều đầu tiên là tu gì?❓❓❓

Tu hành thì điều đầu tiên là tu gì? ❓ Tu Nhẫn Nhục Ba La Mật. ✅ Nhẫn Nhục Ba La Mật tu thành, những gì quý vị đạt được chẳng bị mất đi; bởi lẽ, “hết thảy các pháp do Nhẫn mà thành”. 💯 Nếu quý vị không có trình độ công phu này,…
Read more

💎 Nghe kinh phải tiêu quy tự tánh ☀️

Nghe phải có ngộ xứ Nghe mà chẳng có ngộ xứ, chẳng liên quan đến sự tu hành của quý vị! ✅ Nghe xong tôi luôn ghi nhớ, được chưa? Không được! ❌ Không chỉ chẳng được, quý vị còn phạm lỗi lầm rất lớn. ⛔️ Vì sao? Tăng trưởng tà kiến. 💥 Đầu óc…
Read more

🔔 Hồi quang phản chiếu & Phản quan tự kỷ 🔔 🔔

“Hồi quang phản chiếu”. ☀️ Chữ “hồi” là quay lại, “quang” là ánh sáng, “phản” là trở lại, “chiếu” là soi sáng. “Hồi quang phản chiếu” tức là quay ánh sáng trở lại, soi rọi chính mình. Hồi quang phản chiếu có tánh cách kỳ đặc dành cho bậc thượng cơ, nhất là những vị tu…
Read more

🔊 Trong kinh Lăng Nghiêm, pháp “phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo” 🔔 🔔

Xoay ngược cái Nghe để nghe tự tánh, tánh trở thành vô thượng đạo của Quán Thế Âm Bồ Tát chính là ý nghĩa này. ↩️ Kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta phương pháp xoay chuyển lục căn, đức Phật chỉ nêu ra một căn của sáu trần bên ngoài, quay ngược lại duyên theo…
Read more