💎 Nghe kinh phải tiêu quy tự tánh ☀️

ĐẠO PHẬT

💎 Nghe kinh phải tiêu quy tự tánh ☀️

Nghe phải có ngộ xứ Nghe mà chẳng có ngộ xứ, chẳng liên quan đến sự tu hành của quý vị! ✅

Nghe xong tôi luôn ghi nhớ, được chưa? Không được!

Không chỉ chẳng được, quý vị còn phạm lỗi lầm rất lớn. ⛔️

Vì sao? Tăng trưởng tà kiến. 💥

Đầu óc quý vị vốn chẳng có tà tri tà kiến nhiều ngần ấy, nay nghe xong nhận vào một đống lớn tri kiến, sẽ như Thanh Lương đại sư đã nói [“tăng trưởng tà kiến”]. 🥀

Nghe kinh phải khai ngộ, chẳng phải là bảo quý vị nghe kinh phải ghi nhớ, quý vị nhớ để làm gì? ☀️ 

Quý vị đọc kinh Kim Cang thấy đức Phật phủ nhận toàn bộ những gì Ngài đã nói: Nếu ai nói đức Phật giảng kinh, kẻ ấy báng Phật! 🔊

🔴 Đức Phật chẳng nói kinh, quý vị nghe kinh từ chỗ nào? Nhớ nhiều ngần ấy từ chỗ nào? 

Người biết nghe kinh, nghe kinh một tiếng rưỡi sẽ tu gì?  ❓❓

Tu Giới,  Định, Huệ, giống như đọc kinh, buông hết thảy vọng niệm xuống, lặng lẽ nghe giảng ở nơi đây, chẳng dấy phân biệt, không khởi chấp trước, chẳng dấy vọng tưởng, ta tu Giới một tiếng rưỡi ở đây. 💯

Giới luật là “đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành”. Một vọng tưởng ta cũng chẳng dấy lên, ta đã “đừng làm các điều ác”, Giới ấy bèn trọn đủ. ✔️

Kinh là lời lẽ chân thật lưu lộ từ tâm tánh của Phật, đó là chí thiện, thiện nhất trong các điều thiện. ✔️

Chúng ta nghe kinh là “vâng làm các điều lành”, giới luật viên mãn. ✔️

🔴 Ta dùng tâm thanh tịnh để nghe, chẳng khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, ta tu Định một tiếng rưỡi.

Ta nghe rõ ràng, rành rẽ, nghe có ngộ xứ, đó là trí huệ. 💎

Nghe kinh như vậy gọi là “tiêu quy tự tánh”.

Khi ấy, tự tánh Giới, tự tánh Định, tự tánh Huệ của quý vị thảy đều hiện tiền, đấy là tiêu quy tự tánh. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert