Tu hành thì điều đầu tiên là tu gì?❓❓❓

ĐẠO PHẬT

Tu hành thì điều đầu tiên là tu gì?❓❓❓

Tu hành thì điều đầu tiên là tu gì? ❓

Tu Nhẫn Nhục Ba La Mật.

Nhẫn Nhục Ba La Mật tu thành, những gì quý vị đạt được chẳng bị mất đi; bởi lẽ, “hết thảy các pháp do Nhẫn mà thành”. 💯

Nếu quý vị không có trình độ công phu này, lão hòa thượng dạy quý vị này nọ, đến cuối cùng sẽ ra sao?

Quý vị ham cao chuộng xa, kiêu căng, ngạo mạn, ngỡ chính mình chẳng ai sánh bằng, rốt cuộc, thân bại danh liệt, kết quả tất nhiên là như vậy. ❌

Vì thế, người nào là pháp khí?

Xem người ấy có kiên trì, có nhẫn nại hay không! Người ấy có bao nhiêu thành tựu, chắc chắn sẽ tỷ lệ thuận với lòng nhẫn nại của người ấy. ❌ ✔️

🔴 Công phu nhẫn nại càng sâu, thành tựu càng lớn, nhẫn nại càng cạn, căn khí nhỏ nhoi, thành tựu càng nhỏ bé! Đó là đạo lý nhất định. 

🔵 Công phu nhẫn nại tới mức thuần thục, là tam-muội, đã đắc Định.

Vì thế, Lục Độ phải theo thứ tự thuận, chẳng thể điên đảo. 💯

Do vậy, vì sao hiện nay chẳng có trì giới?không có bố thí. 🎯

 1️⃣ Bố thí là tầng thứ nhất, trì giới là tầng thứ hai.

Không có bố thí là trong tâm quý vị vướng mắc, quá nhiều thứ tạp nhạp, chẳng thể buông thứ nào xuống, làm sao quý vị giữ giới cho được? 🥀 

🔊 Bố thí là dạy chúng ta hãy buông xuống, hết thảy phân biệt, chấp trước, vọng tưởng phiền não thảy đều buông xuống, quý vị mới có thể tinh tấn.

🟡 Có giới mới có thể nhẫn.

  • Giới là cơ sở của nhẫn
  • Nhẫn là cơ sở của tinh tấn,
  • Tinh tấn là cơ sở của Thiền Định.
  • Thiền Định là cơ sở của trí huệ, căn lầu ấy có thể xây càng cao.

Thiếu tầng thấp nhất, chắc chắn chẳng thể xây tầng trên được! 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert