Monat: Januar 2022

ĐẠO PHẬT

🔊 “Phật chẳng độ chúng sanh”.

Kinh Bát Nhã nói: “Phật chẳng độ chúng sanh”. ☀️ Điều này là thật, không chỉ thấy hết thảy Bồ Tát, mà còn thấy hết thảy chư Phật. Không chỉ thấy hết thảy chư Phật, mà y báo và chánh báo trang nghiêm trong tất cả các cõi nước tận hư không, khắp pháp giới,…
Read more

🔊 Nếu người thật tu đạo, chẳng thấy lỗi người khác 🔔 🔔 🔔

“Nếu người thật tu đạo, chẳng thấy lỗi người khác. Nếu thấy người khác trật, chính mình càng sai hơn”. ☀️ Nói rất rõ ràng, người khác há có lầm lỗi? ❓ Chúng ta phải vận dụng giáo huấn quý báu này vào cuộc sống, vận dụng vào xử sự, đãi người, tiếp vật.  ✔️…
Read more

🔊 Vậy Chánh Pháp là gì? 🔔

Chánh Pháp hiển bày khi người ta tu hành đúng theo giáo lý của Đức Phật, đúng theo Pháp và Giới luật, đó là khi người ta tránh không phạm giới. ☀️ Ta phải tuân chỉ, kính trọng và giữ gìn các giới trong mọi lúc. ✅ Phải tránh làm tất cả những gì ngược…
Read more

🔊 “Tứ Đẳng, Lục Độ”:

Tứ Đẳng là nói tới điều gì? ❓ Tông Thiên Thai chia Phật pháp thành tứ giáo là 1️⃣ Tạng, 2️⃣ Thông, 3️⃣ Biệt, 4️⃣ Viên. 6️⃣ Lục Độ là pháp tu của Bồ Tát. Tạng Giáo Bồ Tát tu Lục Độ, Thông Giáo Bồ Tát vẫn tu Lục Độ, Biệt Giáo và Viên Giáo…
Read more