🔊 “Tứ Đẳng, Lục Độ”:

ĐẠO PHẬT

🔊 “Tứ Đẳng, Lục Độ”:

Tứ Đẳng là nói tới điều gì? ❓

Tông Thiên Thai chia Phật pháp thành tứ giáo là 1️⃣ Tạng, 2️⃣ Thông, 3️⃣ Biệt, 4️⃣ Viên.

6️⃣ Lục Độ pháp tu của Bồ Tát.

  • Tạng Giáo Bồ Tát tu Lục Độ,
  • Thông Giáo Bồ Tát vẫn tu Lục Độ,
  • Biệt Giáo và Viên Giáo Bồ Tát vẫn chẳng rời Lục Độ.

Danh mục Lục Độ tuy tương đồng, cảnh giới khác nhau, ngày càng thù thắng hơn. ↗️

Lục Độ là 1️⃣ Bố Thí, 2️⃣ Trì Giới, 3️⃣ Nhẫn Nhục, 4️⃣ Tinh Tấn, 5️⃣ Thiền Định, 6️⃣ Bát Nhã.

🔊 Ngũ Giới, Thập Thiện là pháp nhân thiên.

  • Thọ trì Ngũ Giới có thể đạt được thân người,
  • Siêng tu Thập Thiện có thể sanh lên trời.

“Vạn hạnh phân nhiên” là nói gộp chung Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. ☀️

“Bát vạn tứ thiên trần lao” là gộp chung lục phàm.  🌷

Tứ thánh lục phàm tuy khác nhau, “duy thị nhất tâm” (chỉ là nhất tâm), đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. 💖 

Tâm này làm Bồ Tát thì là Bồ Tát pháp giới. 😇

Tâm này làm Thanh Văn thì là Thanh Văn pháp giới. 👼

Tâm chúng ta tưởng làm gì bèn hiện pháp giới ấy. 🌈

💎 Mười pháp giới do nhất tâm biến hiện ra, trở về nhất tâm.

🔴 Nhất tâm là căn nguyên của vạn pháp, nhất tâm cũng là chỗ quy hướng của vạn pháp. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert