🔊 Vậy Chánh Pháp là gì? 🔔

ĐẠO PHẬT

🔊 Vậy Chánh Pháp là gì? 🔔

Chánh Pháp hiển bày khi người ta tu hành đúng theo giáo lý của Đức Phật, đúng theo Pháp và Giới luật, đó là khi người ta tránh không phạm giới. ☀️

Ta phải tuân chỉ, kính trọng và giữ gìn các giới trong mọi lúc.

Phải tránh làm tất cả những gì ngược lại với giới luật mà chỉ làm những gì thuận hợp với giới luật. ⛔️

Đó là con đường mà Bồ Tát đi. 😇

Mọi người nên học Phật Pháp với cái tâm ý thanh tịnh này và tránh phí thời gian bằng các chuyện nhảm nhí.  💯

Nếu làm khác thì không những không xứng đáng với danh hiệu “Phật tử” mà sẽ là kẻ không làm được điều gì có giá trị. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert