🔊 Nếu người thật tu đạo, chẳng thấy lỗi người khác 🔔 🔔 🔔

“Nếu người thật tu đạo, chẳng thấy lỗi người khác. Nếu thấy người khác trật, chính mình càng sai hơn”. ☀️ Nói rất rõ ràng, người khác há có lầm lỗi? ❓ Chúng ta phải vận dụng giáo huấn quý báu này vào cuộc sống, vận dụng vào xử sự, đãi người, tiếp vật.  ✔️…
Read more