🔊 “Phật chẳng độ chúng sanh”.

ĐẠO PHẬT

🔊 “Phật chẳng độ chúng sanh”.

Kinh Bát Nhã nói: “Phật chẳng độ chúng sanh”. ☀️

Điều này là thật, không chỉ thấy hết thảy Bồ Tát, mà còn thấy hết thảy chư Phật. Không chỉ thấy hết thảy chư Phật, mà y báo và chánh báo trang nghiêm trong tất cả các cõi nước tận hư không, khắp pháp giới, quý vị đều thấy. 🌈

“Danh tự hỗ thông” vì tất cả hết thảy danh tự đều tượng trưng cho công đức trong tự tánh. 🍀

Tự tánh là một, không hai; vì thế, những danh tự ấy đều dung thông. 🔄

Thí dụ như “tự tánh vô bất chiếu” (tự tánh không gì chẳng chiếu), ta là Văn Thù Bồ Tát. ☀️

Từ “tự tánh vô bất dung” (tự tánh không gì chẳng bao dung), ta là Di Lặc Bồ Tát. 😇

Từ “tự tánh quảng đại”, ta là Phổ Hiền Bồ Tát. 👼

Do vậy hết thảy chư Phật, Bồ Tát là ai? ❓ ❓ ❓

🔴 Đều là chính mình, thật đấy, chẳng giả đâu!

Vì lẽ đó, trong Phật pháp học Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ở chỗ nào? Cầu trong tự tánh. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert