💥 Phật pháp rất dễ tiến nhập 💥

ĐẠO PHẬT

💥 Phật pháp rất dễ tiến nhập 💥

Phật pháp là triết học hết sức sâu xa, uyên áo. 🌈

Tôi bảo họ: “Chẳng phải vậy! Phật pháp rất dễ tiến nhập, chẳng khó tí nào!

Khó là khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ quý vị chẳng buông xuống! 🥀

Điều thứ nhất là phải buông tiếng tăm, lợi dưỡng thế gian xuống ✔️

Quý vị có chịu làm hay không? Quý vị chịu làm, sẽ vào được cửa.

Không chịu, dù đức Phật có thuyết pháp cho quý vị cũng phí công! ⛔️

Quý vị cũng chẳng có cách nào nhập môn! Vấn đề là do chính mình.

Khác hẳn triết học! Đối với triết học, kẻ ngu si một chút, kẻ căn tánh chậm chạp sẽ thật sự chẳng thể hiểu triết học.

Phật pháp không như vậy, người chưa từng đi học, người chẳng biết chữ như Lục Tổ đều có thể tiến nhập Phật pháp.

Lục Tổ dựa vào điều gì?

Dựa vào cái tâm thanh tịnh. Trong lòng Ngài chẳng vướng mắc hết thảy các pháp, tâm địa thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần, nên tiến nhập. Ngài không biết chữ, nghe người ta niệm kinh, người niệm kinh chẳng khai ngộ, nhưng Ngài nghe liền khai ngộ. Vì sao? ☀️

Người niệm kinh chưa buông xuống, tuy người ấy biết niệm mà chẳng khai ngộ. Người nghe kinh buông xuống, tuy không biết niệm mà khai ngộ. Đạo lý là như vậy đó! 🌈

🔴 Không chỉ pháp thế gian phải buông xuống, mà pháp xuất thế gian cũng phải buông xuống. Vì sao?

Không buông pháp thế gian xuống được, trong tâm còn xen tạp cả đống danh hiệu Phật, Bồ Tát và kinh điển nhiều dường ấy, đó đều là chướng ngại, quý vị vẫn chưa thể minh tâm kiến tánh.  ⛔️

Cái tâm chẳng thanh tịnh, chẳng bị pháp thế gian ô nhiễm thì lại bị Phật pháp ô nhiễm! 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert