♻️ Vận hành “ CÓ và KHÔNG „

ĐẠO PHẬT

♻️ Vận hành “ CÓ và KHÔNG „

Vận hành “ CÓ và KHÔNG „, mà không tự rõ, thì luôn CỰC ĐOAN ⛔️

  • 1: – Có, không.
  • 2: – Cũng có, cũng không.
  • 3: – Chẳng phải có, chẳng phải không.
  • 4: – Cũng chẳng phải có, cũng chẳng phải không.

Sáu căn phân biệt, liền có sanh tử, phàm cái gì có tiếp xúc sáu căn thì có sanh diệt, trở thành đời ác ngũ trược. 🥀

Đúng hay không đúng cũng là phân biệt.

Có hay không cũng không đúng, vì khởi vô minh. 

Nếu không vô minh thì hai người đều đúng, cũng đều không đúng.      

Tứ Cú là bốn câu hay còn gọi là bốn mệnh đề, dùng để diễn tả mọi sự mọi việc trong thế giới tương đối. 🌌

Tất cả tri kiến tư tưởng của nhân loại không ra ngoài bốn thể diễn tả nàỵ Đó là:

  • (1) , (2) Không, (3) cũng có cũng không, và (4) chẳng có chẳng không.  ☀️

Thí dụ như tứ cú của vô thường là:

  • (1) thường, (2) vô thường, (3) cũng thường cũng vô thường, và (4) chẳng thường chẳng phải thường. ☀️

Tứ cú gồm có:

  • Hữu (có), (không), Diệc hữu diệc vô (cũng là có mà cũng là không), Phi hữu phi vô (chẳng có mà cũng chẳng không) 💎

gọi là „Hữu -Vô tứ cú„. 🙏

                

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert