🎯 Công phu đắc lực 🌷 🌹

ĐẠO PHẬT

🎯 Công phu đắc lực 🌷 🌹

Đắc lực là như thế nào?

Đắc lực là “căn trần tự không” như chúng ta thường nói:

Quý vị đã thấy thấu suốt! 💎

Chư niệm tự lạc là quý vị đã buông xuống. 😇

Quý vị thật sự thấy thấu suốt, thấy thấu suốt như thế nào?

Quý vị chẳng giữ lấy tướng, tức chẳng chấp tướng, giống như kinh Kim Cang đã dạy:

🔴 “Bất thủ ư tướng” (Chẳng giữ lấy tướng).

🟡 Buông xuống sẽ chẳng động tâm, đấy là “như như bất động”.

Đó là công phu thành tựu, Niệm Phật tam-muội hiện tiền.

Cảnh giới ấy thấp nhất cũng là Sự nhất tâm bất loạn, đây đã đạt đến công phu này.  🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert