☀️ Sự nhất tâm bất loạn ☀️ ☀️

Sự nhất tâm bất loạn là Định, chúng ta thường gọi Định ấy là Niệm Phật tam-muội. 🍀 Kiến Tư phiền não chẳng còn dấy lên hiện hành nữa, đã đạt được Nhân Vô Ngã, đó là Niệm Phật tam-muội thành công. 🌈 Đã đạt đến cảnh giới ấy, lại tiến lên Pháp Vô Ngã,…
Read more