Monat: April 2022

ĐẠO PHẬT

Thần thông là gì ?❓❓

Thần thông là gì ? „Biến hóa khôn lường là ‘thần’; không câu thúc, chướng ngại là ‘thông’.“ 💎 Đó là khả năng làm cho người khác không tài nào hiểu được, đồng thời có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không gặp trở ngại. Hòa Thượng còn nói: „Diệu dụng khó…
Read more

💎 Pháp Lục Hòa

1. Thân hòa cộng trụ, là trên phương diện sinh hoạt hằng ngày trong một tổ chức, chúng ta cùng sống chung trong một tập thể, thường nên chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau. 👨‍👨‍👧‍👦👩‍👩‍👧‍👧 2. Khẩu hòa vô tránh, đứng trên phương diện giao tiếp chỉ bảo qua ngôn ngữ lời nói lẫn nhau, luôn luôn thể hiện tinh thần khuyến khích khuyên bảo cùng nhau làm thiện, dứt trừ làm ác. 💋💖 3.…
Read more

Trong Kinh Đại Thừa nói duyên có 4 loại: 🔊

Bốn loại nhân duyên này phải đầy đủ thì chúng sanh được độ 4️⃣ Thân nhân duyên, Sở duyên duyên, Vô gián duyên, Tăng thượng duyên. Có thể thấy chúng sanh muốn được độ thì 4 duyên phải đầy đủ. Ở trong 4 duyên chư Phật Bồ-tát có thể giúp chúng ta chỉ là một…
Read more

Quả báo nói về thọ thân Nam-Nữ (Giới tính)

♚ Nam tánh = Purisabhava = giống đực;♛ Nữ tánh = Itthibbava = giống cái; Bhavarupas, hai phái tính nam và nữ. Ngay từ lúc mới được thọ thai, mọi chúng sanh đều mang sẵn một loại vật chất (do nghiệp lực [kamma] gây nên) để quyết định phái tính là nam hay nữ. 👦 👧 Loại vật chất quyết định phái tính…
Read more