Trong Kinh Đại Thừa nói duyên có 4 loại: 🔊

ĐẠO PHẬT

Trong Kinh Đại Thừa nói duyên có 4 loại: 🔊

Bốn loại nhân duyên này phải đầy đủ thì chúng sanh được độ 4️⃣

  • Thân nhân duyên,
  • Sở duyên duyên,
  • Vô gián duyên,
  • Tăng thượng duyên.

Có thể thấy chúng sanh muốn được độ thì 4 duyên phải đầy đủ. Ở trong 4 duyên chư Phật Bồ-tát có thể giúp chúng ta chỉ là một cái tăng thượng duyên, 3 cái duyên khác phải tự mình đầy đủ, thiếu một cái cũng không được. Thân nhân duyên, là đã có.

Thân nhân duyên là gì vậy? Chân như bổn tánh. ☀️

Cũng chính là trong kinh nói: Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. 😇

Phật tánh là thân nhân duyên làm Phật của chúng ta, cái này không có vấn đề, thân nhân thành Phật chúng ta có.

Hai cái duyên khác là mấu chốt chúng ta có thể thành tựu hay không.

Tăng thượng duyên là Phật dạy cho chúng ta phương pháp làm Phật, giảng giải cho chúng ta lý luận làm Phật, đây là Phật ở trong kinh dạy chúng ta, đây là tăng thượng duyên, giúp cho chúng ta ở bên ngoài. ☸️

Sau khi chúng ta nghe xong, học xong, tự mình phải có “Sở duyên duyên”. ⏺

Sở duyên duyên là gì vậy? Cái mà trong kinh gọi là “Thọ trì độc tụng, vị nhân diễn thuyết”, đây là sở duyên duyên. Sở duyên duyên cũng là sau cùng kinh điển gọi là: “Tín thọ phụng hành”, đó là sở duyên duyên. Chúng ta có phải thật sự làm được hay chưa? ✅

Đầy đủ sở duyên duyên, còn có một cái điều kiện nữa là “Vô gián duyên”, không được gián đoạn, cần phải bền chí, phải có nghị lực. Bạn đầy đủ sở duyên duyên, đầy đủ vô gián duyên, bạn thành công rồi, 4 duyên đầy đủ rồi. 🌈

Tất cả điều kiện thành Phật của bạn cái gì cũng không thiếu. 💯

Chúng ta ngày nay tu hành không thể thành tựu, xin thưa với quý vị thiếu hai cái duyên. Thân nhân duyên có, đây là trên lý luận có, không có vấn đề. Tăng thượng duyên có.

Chúng ta nghe kinh, nghe pháp, đọc kinh, niệm Phật. Là thiếu cái gì vậy? ❓❓

  • Sở duyên duyên không có. Chỗ mà chúng ta duyên theo vẫn là duyên theo ngũ dục lục trần, vẫn là duyên theo thị phi nhân ngã, làm những việc này.

Không có duyên theo Phật pháp, cho nên chúng ta sở duyên duyên không có, vô gián duyên không có. 🥀

Vô gián duyên là không gián đoạn. Chúng ta mỗi ngày niệm Phật tu hành, hai giờ đồng hồ là tốt rồi, vẫn còn 22 giờ gián đoạn, cho nên bạn không thể thành tựu. Chúng ta ngày nay không thể thành tựu là ở trên hai duyên này có vấn đề. Nếu như trên hai cái duyên này mọi người thật sự nắm vững, không có vấn đề thì đâu có đạo lý nào không thành tựu được. 💥

Cho nên phải biết, tất cả chư Phật Bồ-tát, thiện tri thức đối với chúng ta chỉ là tăng thượng duyên mà thôi. ✔️

Chúng ta ngày nay niệm Phật, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc bất thối thành Phật, cái mà Phật A-Di-Đà, tất cả chư Phật gia trì chúng ta, cho chúng ta là gì vậy? Tăng thượng duyên mà thôi. Cũng là tăng thượng duyên.  ☸️

Thế giới Tây Phương Cực Lạc, Phật A-Di-Đà là do ở trong tự tánh chúng ta biến hiện, đây là chúng ta đầy đủ thân nhân duyên. “Tự tánh Di-Đà, duy tâm Tịnh Độ” đây là ở trong tự tánh có, đây là thân nhân, chúng ta có phần. ✅

Chúng ta có thể vãng sanh hay không vậy? Vẫn là hai duyên này. Có thành thật niệm Phật hay không? ❓ ❓
Bí quyết niệm Phật, là không hoài nghi, không xen tạp, đó là sở duyên duyên. Không gián đoạn, đó là vô gián duyên.

Bạn có thể thật sự làm được không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn thì quyết định vãng sanh. Tại sao vậy? 4 duyên đầy đủ. 💯

🎯 Lý sự đều làm rõ ràng, thì chúng ta có phần nắm chắc rồi, vãng sanh thật sự có phần nắm chắc. Không những có phần nắm chắc, muốn đi lúc nào là có thể đi lúc đó. Bạn nói tự tại biết bao. Bạn nói cái này tự tại biết bao! Phật độ chúng sanh chỉ chẳng qua làm tăng thượng duyên cho chúng sanh.

Chúng ta từ trên bốn duyên nói sẽ rõ ràng hơn, sáng tỏ hơn. 💝 Phải phát tâm lớn, phải hành hạnh lớn, đây gọi là sở duyên duyên, đây đều là ở trong sở duyên duyên. Nếu như bản thân không phát tâm, không chịu thọ trì, cho dù Phật Bồ-tát đích thân đến giảng kinh thuyết pháp cho bạn, cũng không có tác dụng, bạn không chịu làm.

Thị cố chúng sanh đắc độ, thực chúng sanh tự độ nhĩ. Lời nói này nói có đạo lý. 💎 Chúng sanh được độ, thật sự là tự mình “Thọ trì độc tụng, vị nhân diễn thuyết”, là tự mình độ chính mình, Phật chỉ là ở bên ngoài giúp đỡ mà thôi. Cho dù pháp môn Tịnh Độ, đây là pháp môn đặc biệt, pháp môn hai lực, Phật đến giúp đỡ, lâm chung Phật đến tiếp dẫn.

🔴 Nói thực ra là bởi vì bạn tín thật, nguyện thật, hạnh thật.

Hạnh thật chính là thành thật niệm Phật, bạn đầy đủ 3 cái điều kiện này, lúc lâm chung Phật đến tiếp dẫn vẫn là tăng thượng duyên.

🔔 Từ đó cho thấy, thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên, vẫn là tự mình đầy đủ.

Nghĩa là Phật không độ chúng sanh, chúng sanh tự mình độ chính mình.  🙏

Nam Mô A Di Đà Phật!
Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng
Trích từ bài giảng Kinh Kim Cang (Tập189).
https://hoiquanadida.com/phap-am/khai-thi-bon-loai-nhan-duyen-nay-phai-day-du-thi-chung-sanh-duoc-do-1212.html#ixzz77kx2PbiP

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert