Thần thông là gì ?❓❓

ĐẠO PHẬT

Thần thông là gì ?❓❓

Thần thông là gì ? „Biến hóa khôn lường là ‘thần’; không câu thúc, chướng ngại là ‘thông’.“ 💎

Đó là khả năng làm cho người khác không tài nào hiểu được, đồng thời có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không gặp trở ngại.

Hòa Thượng còn nói: „Diệu dụng khó lường là ‘thần’ ; tự tại, không ngăn ngại là ‘thông’“.

Những người chân thật chứng đắc thần thông thì có được Ngũ Nhãn và Lục Thông. 😇

Trong Phật Giáo, Ngũ Nhãn và Lục Thông là cảnh giới Bát Nhã tuần tự hiển hiện trong quá trình tu hành vô lậu, khai ngộ và chứng quả của hành giả; điều này không được xem là phi thường. 🌈

Sự khác biệt là cái nhìn của hành giả có chân chánh hay không. Hành giả phải trì giới thanh tịnh và ngăn ngừa tham dục, để không đi sai đường, lạc vào tà đạo. ✅ ⛔️

Thật ra, thần thông chỉ đơn giản là sự thông suốt của tự tánh (tự tánh thông). 💯

🟢 Mọi người bên trong đều đã có sẵn đầy đủ Phật tánh cùng Ngũ Nhãn Lục Thông, nhưng đã bị ngăn che bởi vô minh và phiền não.

Dĩ nhiên 🎯 khi Phật còn tại thế, Ngài đã cấm đoán mọi người là không được biểu diễn thần thông của mình, nhưng Ngài cũng không cấm đoán con người không nên hiển lộ thần thông.

Nếu Bồ tát có thần thông mà không hiển lộ để phương tiện giáo hóa chúng sanh, thì thần thông để làm gì ? 🔔 Đức Phật chỉ sợ rằng người ta „tùy tiện“ biểu diễn thần thông, hoặc dùng thần thông để lừa dối kẻ khác và đưa họ vào cảnh giới tà ma (đã được mô tả rõ ràng trong Chương „Năm Mươi Ấm Ma“ của Kinh Lăng Nghiêm). 

🔴 Phần kinh này có nói:

  • Nếu hành giả không nghĩ mình là chứng Thánh, thì đó là cảnh giới tốt.
  • Nếu cho rằng đó là chứng Thánh, thì sẽ bị lạc vào đường tà.

Câu này rất quan trọng!  ❗️❗️ https://www.dharmasite.net/ThanThongKhongDoTimKiem.htm

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert