Monat: Mai 2022

ĐẠO PHẬT

Theo tinh thần của bản kinh A Di Đà (1) 💎

Theo tinh thần của bản kinh A Di Đà, 2 pháp chính làm nền tảng trợ lực trong pháp môn niệm Phật là 5️⃣ Ngũ Căn và 5️⃣ Ngũ Lực, kết hợp với nhau như gốc rễ và thân cành lá, qua 5 nhóm chung là Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ. ✅ Trong đó, Tín…
Read more

THẾ NÀO GỌI LÀ SA MÔN?❓❓

https://thuvienhoasen.org/p23a36156/the-nao-goi-la-sa-mon- (16/06/2021) HỎI: Trong các năm gần đây có một số nhà sư Phật giáo tự xưng và ký tên trên các văn bản là Sa Môn mà trước đây chúng tôi chỉ được biết quý Sư thường ký tên là Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni. Vậy xin hỏi ý nghĩa của danh xưng Sa Môn là gì và làm sao để đạt được Sa Môn quả? ĐÁP: Sa-môn (śramaṇa) là một thuật ngữ đã có trước…
Read more

🔊 KINH TỨ NIỆM XỨ 🔔🔔

Tứ Niệm Xứ không vật lộn với tham sân si. ☀️ Tứ Niệm Xứ khai mở Tuệ-giác. 💎 Như thắp đèn để tối tự biến thành sáng chớ không phải mất công đuổi tối đi đâu. Ta nghe như vầy : Một thời Thế Tôn ở xứ Ku Ru dạy rằng : Này các Tỳ-kheo…
Read more

7️⃣ Thất mạn ⛔️

1️⃣ Mạn: Đối với người tài năng, danh lợi…thua mình, thì mình chấp rằng mình hơn và tỏ vẻ khinh khi đối với người thua kém mình. 2️⃣ Quá mạn: Đối với người bằng mình hay đối với người hơn mình, mình lại chấp rằng họ chỉ bằng ta mà thôi. 3️⃣ Mạn quá mạn:…
Read more