🔊 KINH TỨ NIỆM XỨ 🔔🔔

ĐẠO PHẬT

🔊 KINH TỨ NIỆM XỨ 🔔🔔

Tứ Niệm Xứ không vật lộn với tham sân si. ☀️

Tứ Niệm Xứ khai mở Tuệ-giác. 💎

Như thắp đèn để tối tự biến thành sáng chớ không phải mất công đuổi tối đi đâu.

Ta nghe như vầy : Một thời Thế Tôn ở xứ Ku Ru dạy rằng : Này các Tỳ-kheo ! Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Đó là 4 niệm xứ. Những gì là 4 ?❓

  • 1- Sống quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, chế ngự tham ưu.
  • 2- Sống quán thọ trên thọ, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, chế ngự tham ưu.
  • 3- Sống quán tâm trên tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, chế ngự tham ưu.
  • 4- Sống quán pháp trên pháp, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, chế ngự tham ưu.
  1. NIỆM THÂN Hành giả quán : 1) Hơi thở. 2) Tư thế của thân. 3) Động tác của thân. 4) Các bộ phận của thân. 5) Những yếu tố tạo nên thân. 6) Sự tàn hoại của thân.
  2. NIỆM THỌ 1) Ba thọ : Khổ thọ, lạc thọ, si thọ. * Khổ thọ : Khổ khổ. * Lạc thọ : Hoại khổ. * Si thọ : Hành khổ. 2) Cảm giác sanh trụ dị diệt (vô thường).
  3. NIỆM TÂM Thấy rõ tham sân si khởi diệt. Quảng đại hay hẹp hòi ; an định hay động loạn ; ràng buộc hay giải thoát. Mỗi mỗi trạng thái của tâm đều tự giác.
  4. NIỆM PHÁP A- — Năm triền cái : Ái dục, sân hận, trạo hối, thùy miên, do dự (không quyết định). — Năm thủ uẩn : Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. — Mười tám giới : 6 căn, 6 trần, 6 thức. B- — Bảy giác chi : Niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả. — Bốn Thánh Đế : Khổ, Tập, Diệt, Đạo. An vui và giải thoát là 2 yếu tố, có thì cùng có, không thì cùng không. Hành thiền có thể đạt an lạc giải thoát ngay trong giờ phút thực tập. Bản chất của tham đắm, giận hờn, lo lắng, sợ hãi đều là vô minh. Trước hết cần ý thức được chúng rồi quán chiếu thẩm xét chúng. Dần dần vô minh tan biến, trí quan sát và cảnh chiếu soi trở thành nhất như. Vì không phải ta là quan sát viên mà ta đang quan sát ta.

🔴 Con người lịch kiếp quay cuồng chỉ vì 4 đảo :

1. Thân bất tịnh mà cứ quý chuộng mê say cho là nơi nương tựa.

2. Thọ thị khổ mà cứ khao khát, những mong càng được nhiều càng hay.

3. Tâm vô thường vọng tưởng mà cứ tin chắc là một phiến thủy chung sáng suốt.

4. Pháp không thật mà cứ cho nội 6 căn, ngoại 6 trần, chặng giữa 6 thức là thật.

Quán chiếu thuần thục mới không nô lệ 6 trần, khôi phục lại quyền tự do độc lập. Những cảm thọ khổ vui vốn không tự có, chỉ nẩy sanh mỗi khi căn trần tiếp xúc. Đã đợi duyên mới có thì không tự thể.

Con người tự phụ thông minh hơn muôn vật mà vẫn như muôn vật, cả đời bị những ảo hóa này đánh lừa. Giành giật nhau để thọ hưởng, sát phạt nhau để tranh hơn, trù rủa, xâu xé, hằn thù… chung quy cũng chỉ vì 2 cặp khổ vui, yêu ghét (thọ và tưởng). ❌

Chúng ta kêu khổ. Phật gọi là KHỔ KHỔ, vì thân sanh già bệnh chết đã khổ còn thọ thêm cảnh khổ bên ngoài. 🥶🥵

Chúng ta vui, Phật gọi là HOẠI KHỔ vì vạn pháp tánh chất vô thường. Quá khứ đã qua, hiện tại đang mất. Thấy vui chỉ là do còn pháp trần lạc tạ ảnh tử. 🤣😓

Chúng ta thọ không khổ không vui, Phật bảo là HÀNH KHỔ. Bởi vì si mê cho căn trần là thật, chấp ngã chấp pháp càng huân càng dầy, thì quyết định chỉ đi đến tam đồ khổ báo. 😭😭

Tu Tứ Niệm Xứ, hằng ngày quán chiếu thân, tâm, cảnh đều giả nên an định tinh thần. 💯

Trái lại thì dù xuất gia vẫn sâu kết phiền não, gồng gánh trọn đời. Lễ bái, cầu khẩn, chư Phật Bồ-tát Thánh Hiền rất thương xót, nhưng không thể giúp. ❗️❗️

🔴 Tự mình phải có trí tuệ, cái thấy chân chánh, tầm nhìn đúng với chân lý mới có thể giải thoát vô minh. Ngoài ánh sáng, không một thần lực nào phá được bóng tối 🙏 https://thuvienhoasen.org/images/file/wUfokp1G0QgQACoZ/tuniemxu-haitrieuam.pdf

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert