🔊 KINH TỨ NIỆM XỨ 🔔🔔

Tứ Niệm Xứ không vật lộn với tham sân si. ☀️ Tứ Niệm Xứ khai mở Tuệ-giác. 💎 Như thắp đèn để tối tự biến thành sáng chớ không phải mất công đuổi tối đi đâu. Ta nghe như vầy : Một thời Thế Tôn ở xứ Ku Ru dạy rằng : Này các Tỳ-kheo…
Read more