Theo tinh thần của bản kinh A Di Đà (1) 💎

ĐẠO PHẬT

Theo tinh thần của bản kinh A Di Đà (1) 💎

Theo tinh thần của bản kinh A Di Đà, 2 pháp chính làm nền tảng trợ lực trong pháp môn niệm Phật là 5️⃣ Ngũ Căn và 5️⃣ Ngũ Lực, kết hợp với nhau như gốc rễ và thân cành lá, qua 5 nhóm chung là Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ.

Trong đó, Tín là quan trọng nhất vì là cái nhân khởi đầu trong pháp tu niệm Phật, và Huệ là cái quả của rốt ráo sau cùng. 🎯

🔵 Có Tín vững chắc thì mới có Nguyện thiết tha, mới có Hành tinh chuyên, mới có Định của Nhất Tâm Bất Loạn, mới có sự viên mãn sáng suốt của Huệ.

Ở sự chân chánh, dựa trên 2 phạm trù ☀️ Chánh Kiến và ☀️ Chánh Tư Duy của Bát Chánh Đạo (tức là sự hiểu biết và suy nghĩ chân chánh), cùng với yếu tố ☀️ Trạch Pháp của Thất Giác Chi (tức là sự quán sát các pháp, biện giải đúng lý nghĩa) – Tất cả 3 yếu tố nầy đan kết vào nhau, hỗ trợ nhau, từ đấy phát triển sự thấy, sự hiểu, sự suy tư thâm sâu hơn vào giáo nghĩa huyền diệu của bản kinh A Di Đà, giúp ta nhìn thấu suốt những nghĩa lý huyền ẩn và nhiệm mầu của 4 chữ danh hiệu A Di Đà Phật. 🔔

Đấy là những điểm tương quan, hợp phối với nhau trên lãnh vực Tri Thức, đưa đến sự thành tựu của cái thấy biết có trí huệ (gọi là Tư Huệ và Văn Huệ), nghĩa là trí huệ đạt được từ sự suy tư hiểu biết qua tri thức và sự lắng nghe, học hiểu qua nghĩa lý văn tự. 💥

Đồng thời, cùng với sự tinh tấn trì niệm danh hiệu Phật ngày đêm 6 thời, một cách chí thành và nghiêm mật, đưa đến 💎 sự thành tựu Nhất Tâm Bất Loạn, 💎 phát triển trí tuệ sáng suốt (gọi là Tu Huệ), tức là trí huệ đạt được do sự tu hành, chuyên nhất chấp trì danh hiệu Phật. 🌟

Các pháp Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Giác Chi, Bát Chánh Đạo là 4 pháp chính mà 6 giống chim kỳ diệu đã cùng nhau diễn xướng qua mỗi ngày đêm 6 thời. 🌷

🔵 Những pháp nhiệm mầu như thế (như thị đẳng pháp) và các pháp nhiệm mầu khác nữa, đó là Tứ Vô Lượng Tâm, Lục Độ Ba La Mật, Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc, Tứ Niệm Xứ, Tứ Diệu Đế, Thập Thiện Nghiệp, Tứ Nhiếp Pháp… 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert