Theo tinh thần của bản kinh A Di Đà (2)☀️

ĐẠO PHẬT

Theo tinh thần của bản kinh A Di Đà (2)☀️

Theo tinh thần của bản kinh A Di Đà, Niết Bàn Cực Lạc của Phật A Di Đà là cõi sáng vĩnh hằng, miền an dưỡng thiêng liêng và kỳ diệu, nơi chốn của công đức trí huệ và đạo hạnh 🌈 , ở ngoài tam giới, cách xa cõi trần gian 10 tỷ thế giới của chư Phật.

Nếu nói về lý (thực tướng), Cực Lạc là cảnh giới thanh tịnh nhiệm mầu ở trong tâm của người niệm Phật, đó là tự tánh A Di Đà vô lượng quang vô lượng thọ. 🌷 Khi người niệm Phật đạt được cảnh giới Nhất Tâm Bất Loạn, thì Niết Bàn Cực Lạc ở ngay trên thế giới Ta Bà nầy.

🟢 Người tu đạo phải dùng tiếng niệm Phật A Di Đà để chuyên nhất tâm ý và giữ vững định lực trước những được mất, vinh nhục, khen chê, vui khổ trong cuộc đời (đó là 8 ngọn gió trần ai, gọi là bát phong).

🔴 Nhị Lực là năng lực ở chính tự thân mình, tinh tấn nghiêm mật trì giữ câu Phật hiệu A Di Đà không buông lơi, cùng với tha lực hộ trì của tất cả chư Phật ở khắp mười phương.

Chúng ta phải nên TIN vào lời của Phật Thích Ca đã nói, TIN vào lời của chư Phật đã khuyến tán, TIN thật có những sự mầu nhiệm vô biên của thế giới Tịnh Độ ở phương Tâyở trong tâm của chính người niệm Phật. 🔔

Trong kinh Niệm Phật Ba La Mật, Bồ Tát Quán Thế Âm đã xác quyết: “Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn trọn đời giáo hóa điều phục chúng sanh, đã ban bố tám vạn bốn ngàn pháp môn tu tập, nhưng trong đó, 👉 niệm Phật là thù thắng đệ nhất. 💯

Hiện tại, nơi trăm nghìn muôn ức na do tha quốc độ khắp mười phương, các đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác cũng đang dùng hằng hà sa phương tiện, ngôn thuyết, thí dụ, để diễn bày vô số pháp môn tu tập, đưa hết thảy chúng sanh dung hóa vào Không Tánh, Niết Bàn Diệu Tâm Như Lai Tạng, nhưng 👉 duy chỉ có pháp môn NIỆM PHẬT là hữu hiệu siêu việt đệ nhất. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert