🔊 TÂM BAO THÁI HƯ, LƯỢNG CHÂU SA GIỚI! 💎

ĐẠO PHẬT

🔊 TÂM BAO THÁI HƯ, LƯỢNG CHÂU SA GIỚI! 💎

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

🔔 Phật tâm, chân tâm nghĩ lợi ích hết thảy chúng sanh trong Pháp Giới Hư Không Giới. Nếu khởi tâm động niệm được như vậy, sẽ chẳng khác gì Phật, Bồ Tát. Tâm bao thái hư, lượng châu sa giới 💝

1️⃣ Thực hiện tám chữ này ra sao? ❓

khởi tâm động niệm đều nghĩ đến lợi ích hết thảy chúng sanh trong Hư Không Pháp Giới, mình phải giúp đỡ họ như thế nào. Quý Vị có được ý niệm ấy, phước báo của Quý Vị sẽ chẳng thể nghĩ bàn. Lại còn có những hành vi như thế thì phước báo của Quý Vị sẽ hiện tiền rất nhanh chóng.

Tâm yêu thương trọn khắp Pháp Giới, thiện xảo phương tiện đầy ắp Sa Bà. Nỗi khổ ái biệt ly, oán tắng hội tự nhiên hóa giải.

Tâm lượng càng nhỏ càng khổ, người tự tư tự lợi đáng thương nhất. Người tự tư tự lợi khổ nhất, hiện tại đã khổ, tương lai càng khổ hơn.

2️⃣ Vì sao nói tương lai càng khổ? ❓

Hiện tại tự tư tự lợi, việc làm đều là tổn người, lợi mình, tổn người thì chẳng tránh khỏi quả báo. Đừng nói tổn người lợi mình không sao. Sau này ắt có quả báo.

Anh hại người càng sâu, tương lai người ta báo đền chẳng chỉ có thế thôi đâu mà còn gấp bội, có phiền phức hay không vậy?

Bởi thế, có nên ở thế gian này hay chăng?

Nói thật ra, chẳng thể ở được.

3️⃣ Vì sao chẳng thể ở được? ❓

chắc chắn chẳng thể bảo đảm tương lai gặp được Phật Pháp, chẳng thể bảo đảm đời sau giác ngộ. Đời sau chẳng gặp được Phật Pháp, lại hồ đồ tùy thuận phiền não, chẳng hiểu lại tạo nghiệp nhiều đến đâu nữa. Lại làm bao nhiêu chuyện lầm lỗi.

🔴 Chúng ta phải hiểu rõ, phải minh bạch lẽ này: ☀️

🔊 Tiền đồ càng ngày càng tệ. Một đời sau chẳng bằng được đời trước, đi lên rất khó khăn, đọa lạc đi xuống rất dễ dàng.

Trong thế gian hiện tại này, các đồng học học Phật chúng ta nếu thực sự giác ngộ một chút sẽ bèn hiểu rõ:

Trong Thế Giới này, làm quan lớn, đại phát tài, cuộc sống tợ hồ rất khiến cho người khác hâm mộ, chết đi quá nửa đọa trong Tam Đồ. Rất nhiều đồng học đều hiểu đọa Tam Đồ là khổ.

Quý Vị thấy người trong thế gian hưởng thụ phước báo nhân gian, hưởng được mấy năm?

Nếu Quý Vị chú tâm quan sát, có thể nói là họ chẳng hưởng được ngày nào cả.  ✔️ Sống trong địa vị cao như thế, dẫu có tài sản nhiều như thế, tâm chẳng được tự tại. ✔️

Bận tâm, lo lắng quá nhiều, lo được, lo mất, một mặt phải nghĩ cách làm sao để giữ gìn, làm sao kiếm nhiều hơn một chút, thời thời khắc khắc nhọc lòng, chẳng có một ngày có thể buông xuống hết thảy để sống được một ngày thanh nhàn, chẳng bao giờ có. 🥵 😭. 🙏 http://phapmontinhdo.vn/tam-bao-thai-hu-luong-chau-sa-gioi-35194–2

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert