4️⃣ Bốn thứ Tất-đàn 🌷 🍀

ĐẠO PHẬT

4️⃣ Bốn thứ Tất-đàn 🌷 🍀

Kinh là bản ý của pháp, là căn bản của pháp, nên nói Kinh là gốc của pháp. ☀️

Phật biết căn bản của tất cả pháp, cho nên cần phải nói ra giáo. 🔔

🔊 Giáo là căn bản của pháp, dùng phương pháp „Tứ tất-đàn“ để nói căn bản của pháp.

„Tất“ là cùng khắp, „Đàn“ là bố thí, tức là bố thí cùng khắp cho tất cả chúng sanh. 💯

Bốn thứ Tất-đàn là :

  1. Thế gian tất-đàn : Nói pháp thế gian.
  2. Đối trị tất-đàn : Đối trị tất cả phiền não bịnh của chúng sanh.
  3. Vị nhơn tất-đàn : Vì tất cả chúng sanh mà nói pháp.
  4. Đệ nhất nghĩa tất-đàn : Đem Đệ nhất nghĩa thí cho tất cả chúng sanh.

Pháp vốn không thể nói được, nhưng vì bốn Tất-đàn mà Phật mới nói pháp. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert