Monat: Juli 2022

ĐẠO PHẬT

5️⃣ NGŨ NIỆM MÔN 💎

Ngũ niệm môn là năm môn niệm Phật A Di Đà ở Tịnh Độ luận thuyết ra : 1. Lễ bái môn : Là đem thân nghiệp dạy vô  hình tượng Phật A Di Đà mà lễ bái.  🙏 2. Tán thán môn : Là đem khẩu nghiệp xưng danh hiệu đức Phật A Di…
Read more

5️⃣ NĂM GIAI ĐOẠN TÂM BIẾT VẬT (ngũ tâm) 👀

Khi tâm thức tiếp xúc và nhận biết đối tượng, phải trải qua năm giai đoạn theo thuận tự như sau: 1. Suất nhĩ, nghĩa là đột nhiên hiện khởi. Ví dụ, khi nhãn thức tiếp xúc với cảnh vật, thì sự khởi động của tâm ở cái sát na đầu tiên là sự phát khởi mặc ý một cách đột nhiên, chưa có niệm phân biệt tốt xấu nào; tâm thức ở giai đoạn đó được gọi…
Read more

5️⃣ NĂM ĐỘN SỬ (ngũ độn sử)👹

Chữ “độn” nghĩa là ngu đần, ám độn; 💥 Chữ “sử” nghĩa là sai khiến. 🥀 “Sử” là một tên gọi khác của “căn bản phiền não”. 😈 5 thứ phiền não căn bản tham, sân, si, mạn, nghi chính là 5 động lực sai khiến chúng sinh tạo vô số ác nghiệp để phải trôi lăn mãi trong dòng sinh tử; bản tính của chúng ngu độn, ù lì,…
Read more

5️⃣ NĂM THỨ TRÓI BUỘC (ngũ kết – ngũ kết sử) 🥵

“Kết” là một tên gọi khác của phiền não. Vì phiền não luôn luôn trói buộc, khiến chúng sinh mãi mãi luân chuyển trong ba cõi, không bao giờ thoát khỏi được, cho nên gọi là “kết”, hay “kết sử”. 👹 Có 5 thứ phiền não trói buộc, thuật ngữ Phật học gọi là “ngũ kết”, gồm có: 1. Tham kết: lòng tham dục trói buộc 2. Sân kết: lòng sân hận trói buộc 3. Mạn kết: lòng kiêu mạn trói buộc…
Read more