5️⃣ NĂM THỨ TRÓI BUỘC (ngũ kết – ngũ kết sử) 🥵

ĐẠO PHẬT

5️⃣ NĂM THỨ TRÓI BUỘC (ngũ kết – ngũ kết sử) 🥵

“Kết” là một tên gọi khác của phiền não. Vì phiền não luôn luôn trói buộc, khiến chúng sinh mãi mãi luân chuyển trong ba cõi, không bao giờ thoát khỏi được, cho nên gọi là “kết”, hay “kết sử”. 👹

5 thứ phiền não trói buộc, thuật ngữ Phật học gọi là “ngũ kết”, gồm có:

1. Tham kết: lòng tham dục trói buộc

2. Sân kết: lòng sân hận trói buộc

3. Mạn kết: lòng kiêu mạn trói buộc

4. Tật kết: lòng ganh ghét trói buộc

5. Xan kết: lòng keo kiệt trói buộc 🙏

https://thuvienhoasen.org/a26765/luoc-giai-nhung-phap-so-can-ban

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert