5️⃣ NĂM ĐỘN SỬ (ngũ độn sử)👹

ĐẠO PHẬT

5️⃣ NĂM ĐỘN SỬ (ngũ độn sử)👹

Chữ “độn” nghĩa là ngu đần, ám độn; 💥

Chữ “sử” nghĩa là sai khiến. 🥀

“Sử” là một tên gọi khác của “căn bản phiền não”. 😈

5 thứ phiền não căn bản tham, sân, si, mạn, nghi chính là 5 động lực sai khiến chúng sinh tạo vô số ác nghiệp để phải trôi lăn mãi trong dòng sinh tử; bản tính của chúng ngu độn, ù lì, rất khó dứt trừ, cho nên gọi là “5 độn sử”. 👹

5 độn sử cũng được gọi là “5 hoặc”, nghĩa là 5 tâm mê vọng.  🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert