5️⃣ NĂM GIAI ĐOẠN TÂM BIẾT VẬT (ngũ tâm) 👀

ĐẠO PHẬT

5️⃣ NĂM GIAI ĐOẠN TÂM BIẾT VẬT (ngũ tâm) 👀

Khi tâm thức tiếp xúc và nhận biết đối tượng, phải trải qua năm giai đoạn theo thuận tự như sau:

1. Suất nhĩ, nghĩa là đột nhiên hiện khởi. Ví dụ, khi nhãn thức tiếp xúc với cảnh vật, thì sự khởi động của tâm ở cái sát na đầu tiên là sự phát khởi mặc ý một cách đột nhiên, chưa có niệm phân biệt tốt xấu nào; tâm thức ở giai đoạn đó được gọi là “suất nhĩ tâm”. 😶

2. Tầm cầu, nghĩa là muốn biết rõ đối tượng. Sau giai đoạn đột nhiên phát khởi, tâm thức muốn tìm kiếm, suy xét để biết đối tượng là vật gì. Tâm thức ở giai đoạn này đã sinh khởi cái biết phân biệt, và được gọi là “tầm cầu tâm”. ✅ ❎

3. Quyết định, nghĩa là thẩm định tốt xấu. Sau khi đã có cái thấy phân biệt về đối tượng, đây là giai đoạn mà tâm thức thẩm định đối tượng ấy là tốt hay xấu, được gọi là “quyết định tâm”. ✔️ ⛔️

4. Nhiễm tịnh, nghĩa là thích hay không thích. Sau khi đã thẩm định đối tượng là tốt hay xấu, đây là giai đoạn tâm thức tỏ rõ tình cảm yêu ghét đối với đối tượng, được gọi là “nhiễm tịnh tâm”. 💘  🤬

5. Đẳng lưu, nghĩa là giữ mãi tình cảm yêu ghét. Đã có tình cảm yêu ghét phân biệt đối với đối tượng tốt xấu, tâm thức sẽ tiếp tục giữ mãi mối tình cảm phân biệt ấy: 📌

  • đã yêu thích đối tượng tốt thì cứ tiếp tục giữ niệm yêu thích ấy đối với đối tượng tốt ấy;
  • đã ghét bỏ đối tượng xấu thì cứ tiếp tục giữ niệm ghét bỏ đối với đối tượng xấu ấy; được gọi là “đẳng lưu tâm”.

Trong năm giai đoạn của tâm biết vật trên đây, chỉ có giai đoạn đầu là kéo dài trong một niệm, còn cả bốn giai đoạn sau thì kéo dài hơn một niệm. 🙏

https://thuvienhoasen.org/a26765/luoc-giai-nhung-phap-so-can-ban

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert