5️⃣ NGŨ NIỆM MÔN 💎

ĐẠO PHẬT

5️⃣ NGŨ NIỆM MÔN 💎

Ngũ niệm môn là năm môn niệm Phật A Di Đà ở Tịnh Độ luận thuyết ra :

1. Lễ bái môn : Là đem thân nghiệp dạy vô  hình tượng Phật A Di Đà mà lễ bái.  🙏

2. Tán thán môn : Là đem khẩu nghiệp xưng danh hiệu đức Phật A Di Đà vậy.  💋

3. Tác nguyện môn : Là khởi ra một lòng nguyện sanh qua cõi cực Lạc vậy.  😇

4. Quán sát môn : Là đem trí huệ xem xét các công đức của Tịnh Độ, các công đức của Phật, các công đức của Bồ Tát vậy.  ☀️

5. Hồi hướng môn : Là nguyện đem công đức của mình để bố thí lại cho chúng sanh, khiến cho tất cả mọi người đều thành Phật vậy.  Môn nghĩa là cửa ra vô. ☸️

Từ môn thứ nhất đến môn thứ tư là cửa vô cõi An Lạc Tịnh Độ, môn thứ năm là cửa ra giáo hóa làm lợi lạc cho chúng sanh. 🙏 (Theo PHTĐ của Đoàn Trung Còn)

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert