🔊 “Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật” 🔔🔔🔔

ĐẠO PHẬT

🔊 “Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật” 🔔🔔🔔

 ❓ Hỏi:
Câu tuyên bố bất hủ của Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma “giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâmkiến tánh thành Phật”. Xin Thượng tọa giảng cho về tâm và tánh theo Phật giáo trong câu trên?

🔊 Đáp:
Bất lập văn tự không phải phế bỏ văn tự, mà không qua văn tự lời nói, gọi là pháp thiền trực tiếp; cho nên chỉ cần cái nghi tình (không biết). 

Giáo ngoại biệt truyền là ở ngoài Giáo môn, vì Giáo môn có giai cấp từ Thập tínThập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa và Đẳng giácDiệu giác

Pháp thiền trực tiếp do Phật Thích Ca đích thân truyền không có giai cấp, phàm phu ngộ và Thập địa Bồ tát ngộ bằng nhau, chỉ là cái dụng không bằng (cái lý thì bằng, cái sự không bằng).

Cái dụng không bằng do phàm phu có tập khí thế gian và xuất thế gian còn nguyên. 

Thập địa Bồ tát hết tập khí thế giantập khí xuất thế gian còn ít, nên cái dụng lớn hơn nhiều, chỉ không bằng Phật.

Phàm phu bị tập khí phiền não nhét đầy nên không hiển bày cái dụng.

Phàm phu kiến tánh, những tập khí dứt lần lần sẽ bằng dụng của Phật.

💥 Nghĩa là:

Không bày đặt chữ nghĩa

Trao truyền ngoài giáo điển

Chỉ thẳng vào Tâm người

Thấy được tánh mà thành Phật 🙏

💎 Ý tứ là: chân lý hay là thực tại siêu việt ngôn ngữ, kinh sách. Giáo điển chỉ là cái bè qua song, ngón tay chỉ mặt trăng. Tu thiền là chỉ thẳng vào Tâm; thấy được tánh tức là giác ngộ được Phật tính thì sẽ thành Phật. 🙏

Trích từ: Bộ từ điển: Chú Thích Phật Học – Pháp Thí Hội

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert