☀️ Bản lai vô nhất vật ☀️

ĐẠO PHẬT

☀️ Bản lai vô nhất vật ☀️

Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, có nói về hai cách tiếp cận.💎

Một đi từ ✅ , và một đi từ Không ⛔️  — nằm trong hai bài kệ:

1️⃣ Bài kệ của Tổ Thần Tú là:

Thân thị bồ đề thọ

Tâm như minh kính đài

Thời thời thường phất thức

Vật sử nhá trần ai

🎏 Bản dịch của Thiền Sư Thanh Từ:

Thân như cây bồ-đề,

Tâm như đài gương sáng.

Luôn luôn phải lau chùi,

Chớ để dính bụi nhơ.

2️⃣ Bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng:

Bồ đề bổn vô thọ

Tâm phi minh kính đài

Bản lai vô nhất vật

Hà xứ nhá trần ai.

🎏 Bản dịch của Thiền Sư Thanh Từ:

Bồ-đề vốn không cây, 

Gương sáng cũng chẳng đài.

Xưa nay không một vật,

Chỗ nào dính bụi nhơ?

⚪️ Bản lai vô nhất vật… ⚪️ câu này đã theo tôi mãi nhiều năm. Xưa nay không một vật, xưa nay không một ai, xưa nay không một sắc, xưa nay không một thọ, xưa nay không một tưởng, và vân vân. Nhìn thấy thực tướng là không một vật, không một pháp, và không hề có một ngã tướng nào. 💎

🔴 Ngắn gọn, thế giới này vốn thật là tất cả những gì được thấy, những gì được nghe, những gì được cảm tri… đều là những gì hiện lên trong tâm, nghĩa là bất kỳ cảnh nào cũng là tâm. 🙏

Trích từ: https://thuvienhoasen.org/a21839/ban-lai-vo-nhat-vat

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert