🔴 Chứng Đạo Ca Trực chỉ đề cương💎

1 Ai có biết ! Bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo Vọng không trừ, tưởng chẳng cầu chân Tánh của vô minh và Phật tánh không hai Phật tánh ấy ! Chính là thật tánh của vô minh đấy ! Thân ảo hóa với Pháp thân cũng vậy Ảo hóa thân là hiện tượng…
Read more