Monat: Dezember 2022

ĐẠO PHẬT

❄️☀️🎄☀️🤶🎄 🎅🎄☀️❄️

Mùa Tết đang đến, nhưng rồi cũng sẽ qua đi Cứ Như Vậy mà xoay vòng, từ Tâm đến Cảnh Tâm nên luôn tỉnh giác, Tâm bất biến tùy Duyên Xin chúc các Bạn, các Đạo Hữu thường tỉnh thức 💎 A Di Đà Phật 🙏

🔔 Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục 🔔

Hết thảy chúng sanh từ vô thỉ kiếp đến nay trôi lăn trong lục đạo, chẳng có nghiệp gì chưa tạo. 🥵 Nếu không có tâm tu hành 🤬 , đâm ra chẳng cảm thấy có ác niệm kỳ lạ khác thường; nhưng nếu phát tâm tu hành 😇 thì ý niệm đó càng nhiều…
Read more

6️⃣6 Điều khó khi đọc, học Kinh Đại Bát Niết Bàn💥

Đọc, học kinh Niết Bàn và tu tập theo kinh Niết bàn hành giả sẽ nhậnthức rõ, Niết bàn của Đạo Phật là cảnh giới có thật, không phải là một „thếgiới do tưởng tượng“, do gởi gắm tâm hồn mình nơi một „cõi nước“ 🪐 nào đó, hoặc gần hoặc xa. Đó là điều…
Read more

💎Kinh Kim Cang Giảng Giải💎

Tôi tóm tắt lại xem bộ kinh Kim Cang dạy chúng ta những gì? Toàn bộ kinh Kim Cang chia làm ba mươi hai phần, trong ba mươi hai phần này, chủ yếu có hai điểm chánh, điểm thứ nhất là ngài Tu-bồ-đề hỏi làm sao hàng phục tâm, điểm thứ hai là hỏi làm…
Read more