Monat: März 2023

ĐẠO PHẬT

🔔Vậy giới hạnh cụ túc là gì?

1️⃣ 1.- Vị tỳ kheo phải từ bỏ từ bỏ sát sanh, tránh xa sự sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, bỏ gươm đao, cung tên, súng đạn, dao rựa mác, luôn luôn phải tu tập biết xấu hổ và sợ hãi trước những lổi nhỏ nhặt sát sanh, phải có lòng từ bi, sống…
Read more

6️⃣ Có sáu pháp người tu sĩ cần phải giữ gìn 💎

NGƯỜI TU SĨ CẦN PHẢI GHI NHỚ LỜI PHẬT DẠY: 1- Thân thường thể hiện hạnh từ bi. 2- Miệng thường nói lời nhân từ. 3- Ý thường tâm niệm thương xót, không ôm lòng thù hận thêm bớt. 4- Chỉ nhận sự cúng dường vừa đủ. 5- Giữ gìn giới của Thánh hiền không…
Read more

💎 25 giới hạnh tức là 25 oai nghi của người tu sĩ theo đạo Phật 💎

Người tu sĩ khi bước chân vào đạo Phật phải hiểu 25 giới hạnh này. Đây là phần sơ thiện 📌 , nghĩa là 25 giới hạnh này là phần sơ thiện mà đức Phật thường nhắc đi nhắc lại cho các đệ tử của mình phải sống xa những tà nghiệp mà luật nghi…
Read more