Phẩm XII: 💎Phẩm tự ngã💎

ĐẠO PHẬT

Phẩm XII: 💎Phẩm tự ngã💎

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA)

155. Nếu biết tự thương mình, phải tự gắng bảo hộ; trong ba thời có một, người trí nên tỉnh ngộ, chớ mê man

Thông thường nói ba thời là đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm. Ở đây ba thời chỉ vào một đời người thanh niên, trung niên, lão niên. Người ta lúc thanh niên nên nỗ lực học tập, trung niên nên hoằng pháp, tu Thiền định v.v… Nhưng trong hai thời gian đó mà chưa kịp thích thời hành sự thì lúc lão niên phải tỉnh ngộ học tập gấp rút, nếu không thì luống uổng một đời, mang lấy thống khổ chẳng ích chi.

157. Nếu ta yêu quí ta, phải bảo vệ tối đa, một trong ba canh ấy, người trí phải tỉnh ra.

158. Trước hãy tự đặt mình vào chánh đạo rồi sau giáo hóa kẻ khác; hiền giả như vậy mới tránh khỏi điều lỗi lầm xảy ra.

158. Người trí trước đặt mình, vào nếp sống chánh hạnh, sau ra giáo hóa người, ắt khỏi bị khiển trách.

159. Nếu muốn khuyên người khác nên làm như mình, trước hãy sửa mình rồi sau sửa người; Tự sửa mình vốn là điều khó nhất.

160. Chính tự mình làm chỗ nương cho mình, chứ người khác làm sao nương được ? Tự mình khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương dựa nhiệm mầu.

Phật giáo chủ trương mỗi cá nhân phải tự lực lo giải thoát cho mình. Phật giáo đồ phát nguyện quy y phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, không có nghĩa là phát 1 lời cầu đảo để Tam Bảo lo giải thoát cho. Song Tam Bảo là thầy chỉ đạo tu hành đúng đường để được giải thoát. Vậy nên, muốn đến cảnh giới giải thoát tự tại thì tự mỗi người phải gắng sức thực hành đúng lời Tam Bảo chỉ dạy.

160. Hãy nương tựa chính mình, chứ nương tựa ai khác? Người khéo điều phục mình, đạt chỗ tựa khó đạt.

161. Ác nghiệp chính do mình tạo, từ mình sinh ra; Ác nghiệp làm hại kẻ ngu dễ dàng như kim cang mài nghiến bảo thạch.

161. Ác nghiệp do mình gây, ác nghiệp do mình tạo, ác nghiệp nghiền kẻ ngu, như kim cương mài ngọc.

162. Sự phá giới làm hại mình như giây mạn-la bao quanh cây Ta-la làm cho nó khô héo; người phá giới là làm điều mà kẻ thù muốn làm cho họ.

162. Kẻ vung tay phá giới, như cây bị giây leo, tự chuốc lấy hiểm nghèo, kẻ thù muốn như vậy.

163. Việc ác dễ làm nhưng chẳng lợi gì cho ta ; trái lại, việc lành có lợi cho ta thì lại rất khó làm.

163. Việc ác rất dễ làm, nhưng chẳng lợi cho ta, việc ân ích từ thiện, thật khó làm lắm thay!

164. Những người ác tuệ ngu si, vì tâm tà kiến mà vu miệt giáo pháp A la hán, vu miệt người hành chánh đạo và giáo pháp đức Như lai để tự mang lấy bại hoại, giống như cỏ Cách-tha, hễ sinh quả xong liền tự diệt.

164. Kẻ ngu ôm tà kiến, khinh miệt pháp Thánh tăng, Bậc La hán, chánh hạnh, sẽ tự diệt căn lành,
như trái cây lau chín, tự hủy hoại thân nhanh

165. Làm dữ bởi ta, mà nhiễm ô cũng bởi ta ; làm lành bởi ta, mà thanh tịnh cũng bởi ta; tịnh hay không tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được .

165. Tự ta gây ác nghiệp, Tự ta nhiễm cấu trần, Tự ta tránh ác nghiệp, Tự ta tịnh thân tâm.
Nhiễm tịnh do ta cả. Không ai thanh tịnh ai.

166. Chớ vì lợi ích cho kẻ khác mà quên hẳn lợi ích cho chính mình; người biết lo lợi ích mình mới thường chuyên tâm vào những điều ích lợi tất cả.

166. Dù lợi người bao nhiêu, cũng đừng quên tự lợi, hiểu rõ được tự lợi, quyết chí đạt lợi riêng.

Trích từ Link: thuvienhoaseṇorg/a10366/12- Phẩm Tự Ngã – The Self (157-166)

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert