Phẩm V: 📌Phẩm ngu si

ĐẠO PHẬT

Phẩm V: 📌Phẩm ngu si

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA)

60. Đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt; Cũng thế, dòng luân hồi sẽ tiếp nối mãi với kẻ ngu si không minh đạt Chánh pháp.

60. Mất ngủ thấy đêm dài, mệt nhoài thấy đường xa, kẻ ngu luân hồi mãi, Chánh pháp biết đâu là!

61. Không gặp kẻ hơn mình cũng không gặp kẻ ngang mình để kết bạn, thà quyết chí ở một mình còn hơn kết bạn với người ngu.

61. Nếu tìm không gặp bạn, hơn mình hay ngang mình, thà quyết sống một mình, chớ thân cận kẻ ngu.

62. “Đây là con ta, đây là tài sản của ta”, kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế; nhưng chẳng biết chính “ta” còn không có, huống là con ta hay là tài sản ta.

62. Con ta, tài sản ta, kẻ ngu mãi lo xa, chính ta còn không có, tài sản, con đâu ra?

63. Ngu mà tự biết mình ngu tức là trí, ngu mà xưng rằng trí, chính đó mới thật là ngu.

63. Người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí, người ngu cho mình trí, thật đáng gọi chí ngu!

64. Người ngu suốt đời gần gũi ngưòi trí, vẫn chẳng hiểu gì Chánh pháp, ví như cái muỗng múc canh chẳng bao giờ biết được mùi vị canh.

64. Kẻ ngu dầu trọn đời, thân cận với người trí, cũng không hiểu pháp vị, như muỗng trong nồi canh.

65. Người trí gần gũi với người trí trong khoảng khắc cũng hiểu được Chánh pháp, chẳng khác gì cái lưỡi mới tiếp xúc với canh đã biết được mùi vị của canh.

65. Người trí với người trí, gần nhau trong phút giây, chánh pháp nhận ra ngay, hư lưỡi nếm canh vậy.

66. Kẻ phàm phu vì không giác tri nên đi chung với cừu địch một đường; Cũng thế, những người tạo ác nghiệp nhất định phải cùng ác nghiệp chịu khổ báo.

66. Kẻ ngu si thiếu trí, Tự ngã hóa ra thù, ác nghiệp tạo lần hồi, phải chịu quả cay đắng.

67. Người gây điều bất thiện, làm xong ăn năn, khóc lóc nhỏ lệ dầm dề, vì biết mình sẽ thọ lấy quả báo tương lai.

67. Người tạo nghiệp bất thiện, làm xong sanh ăn năn, mắt đẫm lệ than rằng, phải chịu quả cay đắng.

68. Người tạo các nghiệp thiện, làm xong chẳng ăn năn, còn vui mừng hớn hở, vì biết mình sẽ thọ lấy quả báo tương lai.

68. Người tạo được thiện nghiệp, làm xong không ăn năn, hoan hỷ, lòng phơi phới, hái quả phúc thường hằng.

69. Khi ác nghiệp chưa thành thục, người ngu tưởng như đường mật ; nhưng khi ác nghiệp đã thành thục, họ nhất định phải chịu khổ đắng cay.

69. Ác nghiệp chưa chín muồi, kẻ ngu tưởng đường mật, ác nghiệp khi chín thật, kẻ ngu gánh khổ đau.

70. Từ tháng này qua tháng khác, với món ăn bằng đầu ngọn cỏ cô sa (cỏ thơm), người ngu có thể lấy ăn để sống, nhưng việc ấy không có giá trị bằng một phần mười sáu của người tư duy Chánh pháp.

70. Kẻ ngu sống hằng tháng, nhờ ngọn cỏ cô-sa, chưa bằng phần mười sáu, người hiểu chánh pháp mà!

71. Người cất sữa bò không chỉ sáng chiều đã thành vị đề hồ được; Cũng thế, kẻ phàm phu tạo nghiệp ác tuy chẳng cảm thụ ác quả liền, nhưng nghiệp lực vẫn âm thầm theo họ như lửa ngún giữa tro than.

71. Ác nghiệp chưa kết trái, như sữa chưa đông ngay, nung đốt kẻ ngu này, tựa lửa phủ tro vậy.

72. Kẻ phàm phu muốn có được tri thức, danh vọng mà hành động lại dẫn tới tiêu vong, hạnh phúc bị tổn hại mà trí tuệ(53) cũng tiêu tan.

72. Kiến thức và danh vọng, trở lại hại kẻ ngu, tiêu diệt ngay vận tốt, bửa nốt cả đầu ngu.

73. Kẻ ngu thường muốn hư danh : chỗ ngồi cao trong Tăng chúng, viện chủ trong Tăng viện, muốn mọi người đến cúng dường.

73. Kẻ ngu ham danh hão, khoái ngồi trước sa môn, ưa quyền trong tu viện, thích mọi người suy tôn.

74. Hãy để cho người Tăng kẻ tục nghĩ rằng : “Sự này do ta làm, mọi việc lớn nhỏ đều theo lệnh của ta”; Kẻ ngu cứ tưởng lầm như thế nên lòng tham lam ngạo mạn tăng hoài.

74. Hãy để cả tăng tục, cho rằng: „Việc ta làm, Mặc dù lớn hay nhỏ, Đều phải theo ý ta.“
Kẻ ngu ôm khát vọng, dục, mạn lớn dần ra.

75. Một đàng đưa tới thế gian, một đàng đưa tới Niết bàn, hàng Tỷ kheo đệ tử Phật hãy biết rõ như thế ; chớ nên tham đắm thế lợi , hãy chuyên chú vào đạo giải thoát.

75. Đường này đến thế gian. Đường kia đến Niết bàn.
Tỳ kheo, đệ tử Phật, Phải ý thức rõ ràng. Đừng đắm say thế lợi. Hãy tu hạnh ly tham.

Trích từ Link: thuvienhoaseṇorg/p15a10359/05- Phẩm ngu si (60-75)

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert