🔔 Quy Y Tăng 🔔 

ĐẠO PHẬT

🔔 Quy Y Tăng 🔔 

Viên ngọc 💎 thứ ba của Tam bảo là Tăng hay Tăng già :

Tăng già phiên âm từ tiếng Phạn là Sangha, người Trung Hoa dịch là “hòa hợp chúng, hay “đoàn thể hòa hợp”. 💯

Tăng già là thuật ngữ dùng để chỉ ✅ các tu sĩ Phật giáo, là những người đệ tử của Phật, ly khai gia đình, hiến trọn đời cho đạo pháp.

  • Họ cùng sống chung để tu hành, học hỏi và luôn giữ giới luật của Phật.
  • Họ sống hòa thuận nâng đỡ lẫn nhau trên mọi mặt theo đúng tinh thần Chánh pháp.
  • Nhìn chung, Tăng già là một đoàn thể có tổ chức, có lý tưởng, có nhiệm vụ cao cả nhất thế gian.
  • Là đoàn thể đáng kính vì các thành viên của đoàn thể này đã phát nguyện sống cuộc đời tỉnh thức và luôn mang hoài bảo mang Pháp Phật đến với mọi người.

         Quy y Tăng là 🔴 kính nể, tôn trọng, thực hành những lời dẫn dắt của  chư Tăng, vì các vị ấy là người đang đi theo con đường của Phật.

Sau khi Phật nhập diệt, 🔴 Tăng già tiếp tục thay Ngài hoằng truyền Chánh pháp cứu độ chúng sanh một cách chánh trực.

(Link https://thuvienhoasen.org/a34601/tam-tu-quy-y-la-gi- )

Câu hỏi: 🔊 Khi chư Tăng Ni không tu hành, không đi theo con đường của Phật, không cứu độ chúng sanh chánh trực thì chúng ta có nên thực hành theo ý, theo lời dẫn dắt  loại chư Tăng Ni này hay không ?

Nếu các Bạn cùng Đạo Hữu trả lời là KHÔNG, xin hãy cho các lý do. 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert