Blog

ĐẠO PHẬT

Pháp

Pháp 🔃 💬

Là „đại danh từ chung“ cho hết thảy vạn sự vạn vật thuộc vũ trụ và nhân sinh. Bao gồm hết thảy lý luận, hết thảy hiện tượng, hết thảy sự vật trong vũ trụ, có thể nói là quá nhiều, không thể kể xiết. Vô tận, vô biên, vô số Lớn như hư không,…
Read more

Phật là gọi tắt của chữ Phật Đà (Buddha)

Phật là gọi tắt của chữ Phật Đà (Buddha) 🌈

Trong văn tự Trung Quốc, ý nghĩa của chữ Phật là “Giác Giả”. Có nghĩa là bậc giác ngộ trọn vẹn Tánh và Tướng. Mọi thứ đều có 2 mặt Nói theo thuật ngữ triết học hiện đại thì Tánh là bản thể của muôn vật trong vũ trụ, Tướng là hiện tượng của muôn…
Read more