Phật lịch 📆

khởi tính từ ngày Phật nhập diệt, 15 tháng 2 âm lịch, đến nay là 2564 Â.L. (tức là 2020 dương lịch) Còn Lễ Phật Đản thì + 80 (80 năm Phật sống ở cõi này), thành 2644 P.L. Sau khi đức Phật Thích Ca nhập diệt, Phật pháp được chia ra làm 3 thời…
Read more