Kategorie: Bồ Tát Hạnh

ĐẠO PHẬT

IV. BỒ TÁT HẠNH PHẢI NHƯ THẾ NÀO?🔔

Được người gọi là Bồ tát là rất dễ dàng, chính mình muốn được gọi là Bồ tát cũng rất dễ dàng, nhưng muốn chân chính làm đến hành vi của Bồ tát thì khó lắm! ❗️❗️ Bồ tát tuy phân chia ra phàm phu và Hiền Thánh, không cần Bồ tát mới phát tâm làm được như Bồ tát thánh vị, nhưng mục tiêu của Bồ tát hạnh vẫn là một, ước vọng của Bồ tát đạo là tương đồng. ✅ Chúng ta tuy chưa từng đạt đến mục…
Read more

III. NĂM MƯƠI HAI CẤP BẬC BỒ TÁT 💥

Trong các kinh Đại thừa Bồ tát Giới có đề cập đến cấp bậc của Bồ tát, chỉ có Kinh Phạm Võng và Kinh Anh Lạc. Kinh Phạm Võng quyển thượng lấy Tập chủng tánh, Trưởng dưỡng tánh và Tánh chủng tánh, Bất khả hoại tánh, Đạo chủng tánh, Chánh pháp tánh để nói về cấp bậc thứ lớp của Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, Phật địa; và Thập phát thú, Thập trưởng…
Read more

II. CẤP BẬC CỦA BỒ TÁT 🌈

Chính vì cái nhân thành Phật là Bồ tát đạo rất dài, rất xa, vì thế trong kinh Phật phân nó ra thành giai đoạn và thứ bậc. Cách phân biệt về cấp bậc của Bồ tát, theo Tông Thiên Thai gồm có bốn loại: Tạng, Thông, Biệt, Viên.  Bồ tát của Tạng giáo ✨  thuộc loại căn khí nhỏ, không có phân cấp bậc. Nếu muốn luận về…
Read more

💥 Đại ý của 4 Thừa 💥

Chữ Phật còn thuộc giả danh, huống là bốn thừa ư! Nhưng đức Phật đại bi cứu thế, phương tiện độ sanh, vì tùy căn cơ sâu cạn của chúng sanh nên giả thiết đủ thứ ngôn giáo pháp môn dùng để tu tập, theo thời ứng cơ, tùy nghi lập giáo, như lương y…
Read more

🔊 TÂM BAO THÁI HƯ, LƯỢNG CHÂU SA GIỚI! 💎

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không 🔔 Phật tâm, chân tâm nghĩ lợi ích hết thảy chúng sanh trong Pháp Giới Hư Không Giới. Nếu khởi tâm động niệm được như vậy, sẽ chẳng khác gì Phật, Bồ Tát. Tâm bao thái hư, lượng châu sa giới 💝 1️⃣ Thực hiện tám chữ này ra sao?…
Read more

🔊 “Tứ Đẳng, Lục Độ”:

Tứ Đẳng là nói tới điều gì? ❓ Tông Thiên Thai chia Phật pháp thành tứ giáo là 1️⃣ Tạng, 2️⃣ Thông, 3️⃣ Biệt, 4️⃣ Viên. 6️⃣ Lục Độ là pháp tu của Bồ Tát. Tạng Giáo Bồ Tát tu Lục Độ, Thông Giáo Bồ Tát vẫn tu Lục Độ, Biệt Giáo và Viên Giáo…
Read more

Có ai chẳng biết nói danh từ Lục Độ? 💋

Có ai chẳng biết nói danh từ Lục Độ? ❓ Ai nấy đều nhớ thật kỹ, nhưng nhớ kỹ có ích gì? Vô dụng! ❗️ Không thể thật sự buông xuống được! ❌ Không chỉ hết thảy các pháp tạp nhạp của thế gian phải buông xuống, mà Phật pháp cũng phải buông xuống. ✅…
Read more

Niết Bàn (scr. Nirvāṇa) ☀️

Cứu cánh sau khi diệt khổ là Niết Bàn. 💎 Cảnh giới của không sanh không diệt, đã dập tắt ngọn lửa của dục vọng, thể nhập vào ánh sáng của chân tánh, đạt đến sự thanh tịnh an vui và tự tại. Có 4 loại Niết Bàn: 4️⃣ – Hữu dư Niết Bàn: Người chứng đắc…
Read more

Thế nào là Kim Cang tứ cú kệ

Thế nào là Kim Cang tứ cú kệ? 💎

Đó là lưỡi gươm sắc bén làm bằng ngọc báu của trí tuệ, có thể chặt đứt mọi phiền não, tà kiến, tham, sân, si, mạn, nghi (tham lam, sân hận, ngu mê, ngạo mạn, nghi ngờ). ☀️ Tứ Cú Kệ là tinh túy cốt tủy của kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật:…
Read more

Sự nghiệp của Bồ-tát 12

Sự nghiệp của Bồ-tát 2/2🌷🌈

Khi nghiệp chướng ập tới, vô minh, phiền não dấy khởi, nếu bạn không có chánh-niệm thì tà-niệm sẽ nổi lên. Khi ấy, thấy ai bạn cũng gai mắt, bực dọc; thấy việc gì bạn cũng không hài lòng. Bạn chỉ muốn cuốn gói đi ở chùa khác; hoặc bạn cảm thấy đời tu vô…
Read more