Kategorie: Nhất Thừa

ĐẠO PHẬT

🔔 Pháp xa lìa cả Có và Không 🔔

Tuy nhiên, chúng sinh lúc nào cũng dễ rơi vào bẫy của chữ nghĩa. 🆎 Khi Đức Phật dạy rằng cõi này là khổ, là bất như ý, là bất an… chúng ta lại dễ vin vào chữ Có. ✅ Khi Đức Phật dạy rằng cõi này vốn thật là không… chúng ta lại dễ vin vào chữ Không. ⛔️ Thế là Đức Phật lại mệt nhọc giảỉ thích rằng…
Read more

💥 Đại ý của 4 Thừa 💥

Chữ Phật còn thuộc giả danh, huống là bốn thừa ư! Nhưng đức Phật đại bi cứu thế, phương tiện độ sanh, vì tùy căn cơ sâu cạn của chúng sanh nên giả thiết đủ thứ ngôn giáo pháp môn dùng để tu tập, theo thời ứng cơ, tùy nghi lập giáo, như lương y…
Read more

“Đơn đề thánh hiệu, trực hạ nhất tâm” ⏺ ☀️

tám chữ này phải ghi nhớ. ✔️ 1. Lấy tâm niệm làm tông, ☀️ 2. Lấy nhất tâm niệm danh hiệu Phật làm tông chỉ ☀️ Trừ một câu Phật hiệu ra, bất cứ vọng niệm gì cũng chẳng có, đó gọi là Đơn Đề! Niệm một tiếng Phật hiệu mà vẫn còn nghĩ đến…
Read more

Niết Bàn (scr. Nirvāṇa) ☀️

Cứu cánh sau khi diệt khổ là Niết Bàn. 💎 Cảnh giới của không sanh không diệt, đã dập tắt ngọn lửa của dục vọng, thể nhập vào ánh sáng của chân tánh, đạt đến sự thanh tịnh an vui và tự tại. Có 4 loại Niết Bàn: 4️⃣ – Hữu dư Niết Bàn: Người chứng đắc…
Read more

Thời Bát Nhã ☀️🌈

Giai đoạn thứ ba là thời Bát Nhã. Nếu tính cả thời Hoa Nghiêm, thì đây là thời thứ tư. ✨ „Bát Nhã đào thải“, có giống như trường học loại bỏ học sinh hay chăng? Không phải vậy! Đào thải những phân biệt, chấp trước của chính mình. 💯  Vì sao? Vì trong sự…
Read more

Tâm Phật bình đẳng, 😇 tâm phàm phu chẳng bình đẳng 🤬

Tâm Phật bình đẳng 😇, tâm phàm phu chẳng bình đẳng🤬

Phàm phu có phân biệt, chấp trước, vọng tưởng; do vậy, tâm họ chẳng bình đẳng. 😖 🤣 🥶 Trong hết thảy vạn pháp, họ có [quan niệm] tốt, xấu, có ưa thích, có chán ghét, đó là tâm phàm phu. 🌗 🌘 🌑 Phật không có phân biệt, chấp trước, cho nên trong hết…
Read more

Thế nào là Tọa thiền niệm Phật 22

Thế nào là Tọa thiền niệm Phật? 2/2 🌻

Cứ như vậy mà trì giữ câu Phật hiệu A Di Đà trong tâm trí. Dùng tâm lắng xuống để nghe tiếng niệm cho rõ ràng, nghe cho phân minh từng chữ một, tập trung tất cả tâm trí vào tiếng niệm và thành kính trên câu Phật hiệu. Mỗi niệm, mỗi chữ, người niệm…
Read more

Thế nào là Tọa thiền niệm Phật 12

Thế nào là Tọa thiền niệm Phật? 1/2 🌷

Tọa thiền niệm Phật (còn gọi là tọa niệm) là ngồi xếp bằng và trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Ngồi theo tư thế kiết già là tốt nhất (kim cang tọa). Ngồi trên gối dầy, hai chân xếp chéo, bàn chân trái để lên đùi chân phải, bàn chân phải để lên…
Read more

Thế nào là Lạy Phật niệm Phật

Thế nào là Lạy Phật niệm Phật?🙏

Lạy Phật niệm Phật là vừa lạy Phật vừa trì niệm danh hiệu Phật (theo cách mặc niệm và chỉ niệm 4 chữ A Di Đà Phật). Điều quan trọng là phải phối hợp các cử động của thân thể, lúc cúi xuống và xá lạy, lúc trổi dậy và đứng lên, làm sao cho…
Read more

Phần Giới Luật

Phần Giới Luật ⏳ 🎯 💖

Về phần giới luật : Tỳ Kheo thọ 250 giới   Tỳ Kheo Ni thọ 348 giới Bồ Tát xuất gia thọ 58 giới   Bồ Tát tại gia thọ 34 giới Cư sĩ thọ 5 giới. Ngoài ngũ giới (5 giới), còn gọi là ngũ đức, của người tu tại gia, thì các giới thuộc…
Read more