Kategorie: Phật Thừa

ĐẠO PHẬT

☀️ Bản lai vô nhất vật ☀️

Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, có nói về hai cách tiếp cận.💎 Một đi từ Có ✅ , và một đi từ Không ⛔️  — nằm trong hai bài kệ: 1️⃣ Bài kệ của Tổ Thần Tú là: Thân thị bồ đề thọ Tâm như minh kính đài Thời thời thường phất thức Vật sử nhá trần ai 🎏 Bản dịch của Thiền Sư Thanh Từ:…
Read more

🔔 Pháp xa lìa cả Có và Không 🔔

Tuy nhiên, chúng sinh lúc nào cũng dễ rơi vào bẫy của chữ nghĩa. 🆎 Khi Đức Phật dạy rằng cõi này là khổ, là bất như ý, là bất an… chúng ta lại dễ vin vào chữ Có. ✅ Khi Đức Phật dạy rằng cõi này vốn thật là không… chúng ta lại dễ vin vào chữ Không. ⛔️ Thế là Đức Phật lại mệt nhọc giảỉ thích rằng…
Read more

Trong Kinh Đại Thừa nói duyên có 4 loại: 🔊

Bốn loại nhân duyên này phải đầy đủ thì chúng sanh được độ 4️⃣ Thân nhân duyên, Sở duyên duyên, Vô gián duyên, Tăng thượng duyên. Có thể thấy chúng sanh muốn được độ thì 4 duyên phải đầy đủ. Ở trong 4 duyên chư Phật Bồ-tát có thể giúp chúng ta chỉ là một…
Read more

“Đơn đề thánh hiệu, trực hạ nhất tâm” ⏺ ☀️

tám chữ này phải ghi nhớ. ✔️ 1. Lấy tâm niệm làm tông, ☀️ 2. Lấy nhất tâm niệm danh hiệu Phật làm tông chỉ ☀️ Trừ một câu Phật hiệu ra, bất cứ vọng niệm gì cũng chẳng có, đó gọi là Đơn Đề! Niệm một tiếng Phật hiệu mà vẫn còn nghĩ đến…
Read more

Niết Bàn (scr. Nirvāṇa) ☀️

Cứu cánh sau khi diệt khổ là Niết Bàn. 💎 Cảnh giới của không sanh không diệt, đã dập tắt ngọn lửa của dục vọng, thể nhập vào ánh sáng của chân tánh, đạt đến sự thanh tịnh an vui và tự tại. Có 4 loại Niết Bàn: 4️⃣ – Hữu dư Niết Bàn: Người chứng đắc…
Read more

Giả Quán

Giả Quán ✅ ❎

“Chánh đương Không thời, Năng Sở lịch nhiên, thị danh Giả Quán” (Đang trong lúc Không, Năng và Sở rành rành, đó là Giả Quán). 👁‍🗨 Đồng thời, tuy Năng và Sở trọn chẳng thể được, Phật hiệu của chúng ta chẳng hề gián đoạn, từng chữ phân minh, “Năng Trì, Sở Trì, liễu bất…
Read more

Xưng Tán Danh Hiệu Nam mô A Di Đà Phật

Xưng Tán Danh Hiệu „Nam mô A Di Đà Phật“ 😇🙏

Danh Hiệu Phật chính là Bồ Đề Nguyện, vì là cửa ngõ xu hướng Vô Thượng Giác, và luôn luôn dẫn dắt chúng sinh tới Nhất Thiết Chủng Trí.💐 Danh Hiệu Phật chính là Bồ Đề Tâm, vì là chủ tể các thiện pháp, và luôn luôn sanh ra tất cả Phật Pháp.🌛 Danh Hiệu…
Read more

Tánh Phật 👌

là tánh hiểu biết sáng suốt, không sai lầm một ly, tất cả muôn vật, muôn sự, muôn pháp trong vũ trụ vô biên. 1 là Tất cả, Tất cả là 1!⚪️ Tất cả chúng sinh, ai cũng có tánh Phật hiểu biết sáng suốt ấy, lẽ dĩ nhiên ai cũng là bình đẳng, ai…
Read more

Bổn Giác😇

là Lý được chứng. Bổn Giác là trí huệ Bát Nhã chúng ta sẵn có. Nói cách khác, ai nấy đều có Bổn Giác. Bất giác👺 Bổn Giác bị mê, biến thành Bất Giác ( chẳng biết, tưởng là đúng, ngỡ là đúng ).Phàm phu bất giác. 🤯 Tâm này là Phật😶 Do chúng ta…
Read more

Thành Đẳng Chánh Giác giả

Thành Đẳng Chánh Giác giả 🙏

Phải đặc biệt chú ý mấy chữ này, không nói là “thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác”. Quả Vị Phật trong Tứ Giáo Người thành Đẳng Chánh Giác là Bồ Tát, tức là thành tựu Chánh Đẳng Chánh Giác. Bởi lẽ, Đức Thế Tôn thị hiện thành Tạng Giáo Phật (quả vị Phật thuộc…
Read more