Kategorie: Tam Tạng

ĐẠO PHẬT

🔴 Chứng Đạo Ca Trực chỉ đề cương💎

1 Ai có biết ! Bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo Vọng không trừ, tưởng chẳng cầu chân Tánh của vô minh và Phật tánh không hai Phật tánh ấy ! Chính là thật tánh của vô minh đấy ! Thân ảo hóa với Pháp thân cũng vậy Ảo hóa thân là hiện tượng…
Read more

💎 Mục đích của tham thiền 💎

Mục đích của Tham thiền là gì? Là muốn minh tâm kiến tánh. ☀️ Cái quả minh tâm kiến tánh như thế nào? Là thấu triệt bổn nguyên, vượt ngoài tam giới, liễu thoát sanh tử, chẳng thọ hậu hữu, độ mình độ người, phổ lợi chúng sanh. 🌈 💥 Ấy là mục đích cuối…
Read more

🎯 Sự khác biệt của Tông Môn và Giáo Môn

Tông môn, giáo môn phân ra riêng biệt bắt đầu từ Trung Quốc căn cứ nơi kinh Lăng Già. 🔊 Phật bảo: “Đại Huệ! Tất cả Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát, có hai thứ tướng thông: gọi là Tông thông và  Thuyết thông. 🟢 Nói Tông thông là do tự mình chứng đắc tướng…
Read more

Thời Bát Nhã ☀️🌈

Giai đoạn thứ ba là thời Bát Nhã. Nếu tính cả thời Hoa Nghiêm, thì đây là thời thứ tư. ✨ „Bát Nhã đào thải“, có giống như trường học loại bỏ học sinh hay chăng? Không phải vậy! Đào thải những phân biệt, chấp trước của chính mình. 💯  Vì sao? Vì trong sự…
Read more

Thời Phương Đẳng (Vaipulya)↗️☀️

Đến thời Phương Đẳng (Vaipulya), khi ấy, đức Phật bèn quở trách, khuyến khích những người tu Tiểu Thừa phát Bồ Đề tâm, hồi Tiểu hướng Đại. 🔴 Đức Phật quở trách Tiểu Thừa A La Hán và Bích Chi Phật là “bại chủng” (hạt giống lép), không có tương lai gì! Họ tốt nghiệp…
Read more

Thời A Hàm (Āgama) ☀️ 🌈

Thời A Hàm (Āgama) có thể nói là đức Phật dạy lớp Tiểu Học, dùng pháp Tiểu Thừa. 🔴 Thanh Văn và Duyên Giác đều căn cứ trên kinh luận A Hàm. 😇 A Hàm cũng có Tam Tạng, tức là Tam Tạng của Tiểu Thừa, có Kinh, Luật, Luận. 3️⃣ 📗 📘 📙 Chiếu…
Read more

Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (14)

Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (4/4) ☀️

Luôn tinh tấn và không thoái chuyển 🔥 Bởi vậy, nhờ ở những tiếng pháp như thế, của chim thiêng, của gió ngũ âm, của mành lưới báu, của hàng cây ngọc, của nước công đức, của mưa hoa, của nhạc trời… mà Tâm Bồ Đề của hàng Thánh chúng ngày càng tăng trưởng thêm…
Read more

Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (14)

Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (3/4) 💥

6 loài chim: Bạch Hạc (loài hạc trắng), Khổng Tước (loài công), Anh Võ (loài két), Xá Lợi (loài cò), Ca Lăng Tần Già (loài chim kalavinka), Cộng Mạng (loài chim hai đầu), ở miền Trung Ấn Độ, là những giống chim xinh đẹp lạ thường, có rất nhiều màu sắc khác nhau (tạp sắc…
Read more

Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (14)

Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (2/4)⭐️

Phát Bồ Đề Tâm của Chủ và Bạn 💫 Đáy ao trải dài bằng cát vàng quý báu, là biểu trưng cho Bồ Đề Tâm của đức Phật A Di Đà đã vì chúng sanh mà nguyện thề cứu độ, cũng là biểu trưng cho Bồ Đề Tâm của hàng Thánh Chúng đã chí thành…
Read more

Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (14)

Thật Tướng Cõi Tây Phương Cực Lạc! (1/4) 🌞

4 Món Ba La Mật 🍀 Ở cõi Cực Lạc, những lối đi ở bốn bên bờ ao thất bảo (tứ biên giai đạo), là sự hợp thành của 4 chất báu: kim, ngân, lưu ly, pha lê, biểu trưng cho sự thành tựu trang nghiêm công đức Giới – Niệm – Định – Huệ…
Read more