Kategorie: Vi Diệu Pháp

ĐẠO PHẬT

Tám thức

Tám thức 8️⃣ 🔄

là A Lại Da thức, Mạt Na thức và sáu thức như Nhãn Thức v.v… hợp thành tám thức Lại Da là A Lại Da Thức (Ālayavijñāna). 8️⃣ Duy Thức Tông nói hiện tượng tâm lý gồm có tám thứ, Tác dụng tâm lý (Tâm Sở) gồm năm mươi mốt thứ (năm mươi mốt Tâm…
Read more

Tam tự tánh

Tam tự tánh 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣

Danh và Tướng là Vọng Kế Tánh, Vọng tưởng là Duyên Khởi Tánh, Chánh Trí và Như Như là Viên Thành Tánh) Loại thứ nhất là so lường hư vọng, chẳng chân thật. Nói cách khác, hoàn toàn sanh từ khái niệm trừu tượng, cho nên gọi là Biến Kế Sở Chấp Tánh (Parikalpita-svabhāva). 1️⃣…
Read more

Thân trung ấm

Thân trung ấm 🌒🌓🌔🌕🌞

Do ta, từ ta, tại ta, vì ta, cũng là ta mà có ra! 😤😭👺🥰😇 4 màu sắc hào quang, xanh vàng đỏ trắng, chiếu tỏa từ các hoa sen ở ao thất bảo, cũng là biểu trưng cho các cảnh giới ánh sáng chói ngời trong giai đoạn thân trung ấm (thân trung ấm…
Read more