Kategorie: Vũ Trụ Quan

ĐẠO PHẬT

💥 Đại ý của 4 Thừa 💥

Chữ Phật còn thuộc giả danh, huống là bốn thừa ư! Nhưng đức Phật đại bi cứu thế, phương tiện độ sanh, vì tùy căn cơ sâu cạn của chúng sanh nên giả thiết đủ thứ ngôn giáo pháp môn dùng để tu tập, theo thời ứng cơ, tùy nghi lập giáo, như lương y…
Read more

Quả báo nói về thọ thân Nam-Nữ (Giới tính)

♚ Nam tánh = Purisabhava = giống đực;♛ Nữ tánh = Itthibbava = giống cái; Bhavarupas, hai phái tính nam và nữ. Ngay từ lúc mới được thọ thai, mọi chúng sanh đều mang sẵn một loại vật chất (do nghiệp lực [kamma] gây nên) để quyết định phái tính là nam hay nữ. 👦 👧 Loại vật chất quyết định phái tính…
Read more

🔊 Sanh tử 🌹 🥀

Sanh tử luân chuyển vĩnh viễn không ngừng nghỉ, quả thật là chuyện rất phiền phức! ✔️ Chẳng biết chân tướng của sự thật thì gọi là “tùy nghiệp lưu chuyển” (chuyển vần theo nghiệp), thật sự đáng thương! 💥 Người giác ngộ đôi chút, biết hiện tượng này, cũng biết nó đáng sợ, nhưng…
Read more

♻️ Vận hành ” CÓ và KHÔNG “

Vận hành ” CÓ và KHÔNG “, mà không tự rõ, thì luôn CỰC ĐOAN ⛔️ 1: – Có, không. 2: – Cũng có, cũng không. 3: – Chẳng phải có, chẳng phải không. 4: – Cũng chẳng phải có, cũng chẳng phải không. Sáu căn phân biệt, liền có sanh tử, phàm cái gì có tiếp xúc sáu…
Read more

🔊 Hiện Tượng Báo Động, Phật Tử Không Đi Chùa, Dùng Mạng Thời Đại 4.0 Để Săn Lỗi Tăng Ni?💥

Chỉ nhớ ưu điểm của Người, không nhớ khuyết điểm của Người Chỉ nghe thiện hạnh, việc tốt của Người. Không nghe ác ngôn, ác hạnh của Người. Không kết oán thù với bất cứ ai, là Người thật sự thông minh, thật sự có trí tuệ Đối với oan gia trái chủ phải hết…
Read more

🔊 Trong kinh Lăng Nghiêm, pháp “phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo” 🔔 🔔

Xoay ngược cái Nghe để nghe tự tánh, tánh trở thành vô thượng đạo của Quán Thế Âm Bồ Tát chính là ý nghĩa này. ↩️ Kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta phương pháp xoay chuyển lục căn, đức Phật chỉ nêu ra một căn của sáu trần bên ngoài, quay ngược lại duyên theo…
Read more

MỘT THẾ GIỚI 🌌 🪐 ☀️

Nhất thế giới 🌍 Chữ “thế” nghĩa là trôi chảy, ở đây là chỉ cho thời gian. 🕐 Chữ “giới” nghĩa là khu vực, phạm vi, ở đây là chỉ cho không gian. ⏺ Từ “thế giới” nguyên được dùng để chỉ cho nơi cư trú của chúng sinh, là cái thế giới hữu vi trong ba cõi; nhưng trong kinh điển đại thừa cũng dùng từ…
Read more

Chỗ sinh ra người ở bên Cực Lạc 🏝

Phật nói rõ những chỗ sinh ra người ở bên Cực Lạc. Chỗ ở và chỗ sinh ra có rất nhiều vật báu trang nghiêm như thế 🌅 “Thất bảo” là 7 của báu 1) vàng 2) bạc và 5 thứ ngọc có 5 màu: lưu ly, pha lê, xích châu, mã não. Hồ ao…
Read more

Tám thức

Tám thức 8️⃣ 🔄

là A Lại Da thức, Mạt Na thức và sáu thức như Nhãn Thức v.v… hợp thành tám thức Lại Da là A Lại Da Thức (Ālayavijñāna). 8️⃣ Duy Thức Tông nói hiện tượng tâm lý gồm có tám thứ, Tác dụng tâm lý (Tâm Sở) gồm năm mươi mốt thứ (năm mươi mốt Tâm…
Read more

Thế nào là Tam giới

Thế nào là Tam giới? 🎁 🎈 💭

Đó là 3 cõi: Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới. – cõi Dục: cảnh giới của dục vọng, đó là các cõi Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, A Tu La, Người, và những cõi Trời Tứ Đại Thiên Vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Suất, Hóa Lạc, Tha Hóa Tự Tại. – cõi Sắc: cảnh…
Read more