Chánh Đạo

ĐẠO PHẬT

Căn cơ của chúng sinh thì không ai giống ai cả. Có người thì chậm chạp còn có kẻ thì nhanh nhẹn. Có người thì thông minh nhưng có kẻ lại lù khù.

Trong cuộc đời hành đạo suốt gần 50 năm chính Đức Phật đã thâu nhận không biết bao nhiêu là đệ tử thì Ngài thừa hiểu căn cơ thâu nhập giáo lý của mỗi người mỗi khác nên khi chế ra Đạo đế thì Ngài đã cẩn thận thuyết ra 84’000 (vô số, vô lượng, vô biên, vô tận) căn bệnh phiền não trong mỗi chúng sanh để tùy khả năng của mỗi người mà tu học, mà đối trị căn bệnh. 

Chánh Đạo

Nói chi tiết thêm thì mỗi Thừa (nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, phật thừa) cũng đều có phương tiện thiện xảo “ khế lý, khế cơ “ để học, để hiểu biết chân chánh, để hành cho viên dung, để Thành Phật.

Mỗi Cảnh Giới, hay gọi là cõi, là y báo (là quả) đều do yếu tố của TÂM (là nhân) mà hiển lộ ra rõ ràng:       

  • Thọ và hành trì Pháp Không và Vô Lượng Công Đức, tự trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng, giác thì sanh vào Cõi Phật
  • Thọ và hành trì 6 Độ Ba La Mật thì sanh vào Cõi Bồ Tát
  • Thọ và hành trì 12 Nhân Duyên thì sanh vào Cõi Duyên Giác
  • Thọ và hành trì Tứ Đế thì sanh vào Cõi Thanh Văn
  • Thọ và hành trì Thập Thiện Nghiệp thì sanh vào Cõi Thiên
  • Thọ và hành trì Tam Quy, Ngũ Giới thì sanh vào Cõi Nhân
  • Tâm cực làm thiện nhưng không có phát Tâm Bồ Đề thì sanh vào Cõi Thiên Ma-Ma Vương-Atula
  • Tâm cực si thì sanh vào Cõi Súc Sanh
  • Tâm cực sân thì sanh vào Cõi Ma và Ngạ Quỷ
  • Tâm cực tham thì sanh vào Cõi Địa Ngục

Nếu là Phật tử xuất gia hay tại gia, nếu không biết Giáo Lý Phật Pháp, không hành theo như lý đã học, thì chỉ là “ MƯỢN DANH „, là hữu danh vô thật.

Thật là oan uổng!